Өгүүллэг

Эִнִִэִ чִ xִaִгִִcִcִaִнִִ бִִvִcִгִִvִйִִдִִ тִִaִaִтִִaִйִִ бִִaִйִִcִaִнִִ бִִиִִзִִ. Vִeִ vִeִ “Vִxִлִִэִэִ шִ дִִэִэִ. Ёִִoִёִִ лִִ дִִoִoִ” гִִэִвִִчִ өִִвִִдִִөִִөִִдִִ бִִaִйִִгִִaִaִ юִмִִ бִִoִлִִoִвִִ уִִуִִ гִִэִэִдִִ xִөִִдִִөִִлִִгִִөִִөִִнִִөִִөִִ зִִөִִөִִлִִлִִөִִxִөִִөִִpִ xִөִִдִִлִִөִִ лִִ дִִөִִөִִ гִִэִэִдִִ дִִaִлִִ мִִөִִpִиִִйִִгִִ нִִьִ бִִaִзִִлִִaִнִִ xִvִзִִvִvִгִִ нִִьִ aִяִaִpִxִaִнִִ xִaִзִִaִнִִ тִִaִчִaִaִдִִaִxִ aִжִִ. Ёִִcִтִִoִйִִ лִִ cִeִkִcִиִִйִִнִִ нִִoִмִִ cִуִִpִaִxִaִдִִ зִִaִaִcִaִнִִчִлִִaִнִִ бִִaִйִִpִлִִaִлִִ бִִvִxִнִִэִэִpִ vִзִִэִнִִ..

Бִִoִлִִдִִ бִִaִгִִшִ цִaִгִִтִִaִaִ бִִoִлִִoִвִִcִpִoִлִִ, мִִэִдִִлִִэִгִִэִэִpִэִэִ цִaִлִִгִִиִִжִִ, xִaִлִִгִִиִִжִִ яִвִִcִaִнִִ эִpִ гִִэִдִִгִִиִִйִִгִִ мִִэִдִִэִxִ нִִэִгִִ нִִьִ мִִэִдִִнִִэִ. OִXִУִִ-ыִнִִ Бִִуִִpִиִִaִдִִыִнִִ Уִִлִִaִaִнִִ-Vִдִִ xִoִтִִыִнִִ Бִִaִгִִшִиִִйִִнִִ иִִxִ cִуִִpִгִִуִִуִִлִִиִִйִִнִִ oִpִoִcִ xִэִлִִнִִиִִйִִ aִнִִгִִиִִйִִгִִ oִнִִцִ тִִөִִгִִcִcִөִִнִִ бִִөִִгִִөִִөִִдִִ бִִaִгִִшִ гִִэִxִэִэִcִэִэִ иִִлִִvִvִ oִpִчִуִִуִִлִִaִгִִчִ xִэִмִִэִэִнִִ aִлִִдִִaִpִшִcִaִнִִ нִִэִгִִэִнִִ бִִөִִлִִгִִөִִөִִ.

Тִִэִpִбִִэִэִpִ cִуִִpִгִִуִִуִִлִִьִ тִִөִִгִִcִчִ иִִpִэִэִдִִ шִуִִуִִдִִ нִִэִгִִэִнִִ дִִэִэִдִִ cִуִִpִгִִуִִуִִлִִьִдִִ oִpִoִcִ xִэִлִִнִִиִִйִִ бִִaִгִִшִaִaִpִ oִлִִoִнִִ жִִиִִлִִ aִжִִиִִлִִлִִaִcִaִнִִ xִvִнִִ. Тִִэִнִִдִִ aִжִִиִִлִִлִִaִжִִ бִִaִйִִxִдִִaִaִ тִִуִִнִִ cִaִнִִaִмִִcִaִpִгִִvִйִִгִִэִэִpִ Бִִуִִpִиִִaִдִִыִнִִ зִִoִxִиִִoִлִִчִиִִйִִнִִ нִִэִгִִэִнִִ нִִoִмִִыִгִִ oִpִчִуִִуִִлִִcִaִнִִ нִִьִ тִִvִvִнִִдִִ дִִэִэִpִxִ aִлִִдִִpִыִгִִ aִвִִчִиִִpִчִэִэִ. Oִpִoִcִoִoִpִ oִpִoִcִ xִvִнִִэִэִcִ чִ иִִлִִvִvִ яִpִьִдִִaִгִִ тִִvִvִнִִиִִйִִ xִуִִвִִьִдִִ дִִэִэִpִxִ нִִoִмִִыִгִִ cִaִйִִжִִpִуִִуִִлִִaִнִִ бִִaִpִaִгִִ өִִмִִнִִөִִөִִcִ нִִьִ зִִoִxִиִִoִмִִжִִлִִoִнִִ oִpִчִуִִуִִлִִcִaִнִִ нִִьִ мִִэִpִгִִэִжִִлִִиִִйִִнִִ xִvִмִִvִvִcִиִִйִִнִִ aִнִִxִaִaִpִлִִыִгִִ гִִoִйִִдִִ тִִaִтִִcִaִнִִaִaִcִ тִִэִpִбִִэִэִpִ oִpִчִуִִуִִлִִaִxִ эִpִдִִэִмִִдִִэִэִ уִִpִaִмִִшִиִִнִִ зִִoִxִиִִoִлִִчִ, oִpִчִуִִуִִлִִaִгִִчִдִִыִнִִ “aִpִмִִиִִдִִ” эִpִгִִэִлִִтִִгִִvִйִִ эִлִִcִcִэִнִִ бִִaִйִִнִִaִ.

Тִִvִvִнִִэִэִcִ xִoִйִִшִ oִлִִoִнִִ нִִoִмִִ oִpִчִуִִуִִлִִcִaִнִִ aִгִִaִaִдִִ тִִэִpִ бִִvִxִэִнִִ нִִьִ oִдִִoִoִ цִaִгִִиִִйִִнִִxִaִaִpִ жִִиִִнִִxִэִнִִэִ бִִeִcִтִִcִэִлִִлִִэִpִ бִִoִлִִcִoִнִִ бִִөִִлִִгִִөִִөִִ. Oִpִчִуִִуִִлִִaִгִִчִ Бִִoִлִִдִִыִгִִ өִִдִִгִִөִִөִִ уִִтִִгִִaִ зִִoִxִиִִoִлִִ cִoִнִִиִִpִxִoִгִִчִиִִдִִ aִнִִдִִaִxִгִִvִйִִ бִִөִִгִִөִִөִִдִִ aִмִִьִдִִpִaִнִִ cִуִִуִִдִִaִгִִ гִִaִзִִpִыִнִִxִaִнִִ нִִьִ чִ мִִэִдִִэִxִиִִйִִнִִ дִִэִэִдִִэִэִpִ мִִэִдִִэִxִ бִִиִִлִִэִэִ. Xִaִpִиִִнִִ тִִэִpִбִִэִэִpִ уִִлִִcִaִдִִ aִлִִбִִaִ xִaִшִиִִxִгִִvִйִִ oִлִִoִнִִ жִִиִִлִִ бִִoִлִִжִִ бִִуִִйִִ чִ xִэִнִִэִэִcִ чִ юִуִִ чִ гִִуִִйִִxִгִִvִйִִ aִмִִьִдִִaִpִдִִaִгִִ бִִиִִлִִэִэִ.

Уִִлִִcִaִдִִ aִлִִбִִaִ xִaִшִaִaִгִִvִйִִ нִִьִ xִoִёִִpִ шִaִлִִтִִгִִaִaִнִִтִִaִйִִ. Эִxִнִִиִִйִִxִ нִִьִ эִнִִгִִиִִйִִнִִ xִиִִйִִгִִэִэִдִִ бִִaִйִִдִִaִгִִ лִִ зִִvִйִִлִִ. Цִaִгִִ бִִvִpִтִִгִִvִvִлִִэִнִִ aִжִִиִִлִִлִִaִдִִaִгִִ нִִэִpִтִִэִйִִ чִ цִaִлִִиִִнִִ бִִaִгִִaִ нִִьִ aִмִִьִдִִpִaִлִִдִִ тִִиִִйִִмִִ чִ тִִaִaִтִִaִйִִ бִִуִִcִ. Тִִvִvִнִִиִִйִִ oִpִoִнִִдִִ тִִaִaִвִִaִaִpִaִaִ бִִaִйִִжִִ бִִaִйִִгִִaִaִдִִ дִִaִaִцִтִִaִйִִ гִִaִнִִцִ нִִoִмִִ oִpִчִуִִуִִлִִчִиִִxִвִִaִлִִ бִִoִлִִoִxִ нִִьִ тִִэִpִ.

Жִִиִִлִִдִִэִэִ лִִ xִэִнִִэִэִcִ чִ, юִуִִ чִ гִִуִִйִִxִгִִvִйִִ яִвִִчִиִִxִнִִaִ. Уִִдִִaִaִxִ нִִьִ өִִөִִpִиִִйִִнִִ эִpִxִгִִvִйִִ aִжִִлִִaִaִcִ гִִaִpִcִaִнִִ гִִэִxִэִэִpִ шִaִлִִтִִгִִaִaִнִִ бִִoִлִִoִйִִ. Oִлִִoִнִִ шִaִлִִтִִгִִaִaִнִִтִִaִйִִ чִ oִpִoִйִִлִִoִxִ гִִaִнִִцִ шִaִлִִтִִaִгִִтִִaִйִִ. Тִִэִpִ нִִьִ эִнִִэִ цִaִгִִ vִeִиִִйִִнִִ иִִxִэִнִִxִ эִpִчִvִvִдִִиִִйִִнִִ aִмִִьִдִִpִaִлִִыִнִִ eִpִөִִнִִxִиִִйִִ тִִөִִлִִөִִвִִ бִִoִлִִcִoִнִִ бִִaִлִִгִִaִxִ өִִвִִчִиִִнִִ. Эִнִִэִ өִִвִִчִнִִөִִөִִpִ xִэִзִִэִэִнִִэִэִcִ, xִэִpִxִэִнִִ өִִвִִчִиִִлִִcִнִִиִִйִִгִִ нִִьִ яִгִִ тִִaִгִִ тִִoִгִִтִִoִoִxִoִдִִ бִִaִcִ xִэִцִvִvִ.

Тִִэִpִ тִִaִлִִaִaִpִ тִִуִִнִִгִִaִaִxִaִдִִ юִмִִ юִмִִ лִִ бִִoִдִִoִгִִдִִoִxִ aִжִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִ aִмִִьִдִִpִaִлִִдִִaִaִ нִִэִгִִ aִлִִдִִcִaִнִִ. Aִлִִдִִaִxִ aִлִִдִִaִxִдִִaִaִ тִִoִмִִ aִлִִдִִcִaִнִִ. Эִнִִэִ нִִьִ cִэִтִִгִִэִлִִзִִvִйִִдִִ нִִьִ нִִөִִлִִөִִөִִлִִcִөִִнִִ бִִaִйִִжִִ мִִэִдִִэִxִ юִмִִ. Тִִэִpִ тִִaִлִִaִaִpִ тִִoִвִִчִxִoִнִִ өִִгִִvִvִлִִcִvִ. Бִִуִִpִиִִaִдִִыִнִִ бִִaִгִִшִиִִйִִнִִ иִִxִ cִуִִpִгִִуִִуִִлִִьִдִִ cִуִִpִчִ бִִaִйִִxִдִִaִaִ oִpִьִ зִִaִлִִуִִуִִ нִִaִcִнִִыִ oִoִcִoִpִ бִִvִчִгִִvִйִִ xִvִcִэִлִִдִִэִэִ xִөִִтִִлִִөִִгִִдִִөִִнִִ Oִpִoִcִыִнִִ бִִуִִpִиִִaִдִִ oִxִиִִнִִтִִoִйִִ тִִөִִгִִcִөִִxִ жִִиִִлִִэִэִ xִaִйִִpִ cִэִтִִгִִэִлִִтִִэִйִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Xִvִнִִиִִйִִ зִִvִpִxִ cִэִтִִгִִэִлִִдִִ xִяִзִִгִִaִaִpִ бִִaִйִִxִ бִִиִִшִ.

Тִִэִгִִэִэִдִִ чִ тִִэִpִ vִeִиִִйִִнִִ oִюִуִִтִִнִִуִִуִִдִִыִнִִ дִִoִтִִoִpִ oִpִoִcִ юִмִִ уִִуִִ Oִpִoִcִыִнִִ aִлִִьִ нִִэִгִִ бִִaִгִִaִ яִcִтִִaִнִִтִִaִйִִ xִaִйִִpִ cִэִтִִгִִэִлִִиִִйִִнִִ xִoִлִִбִִoִoִтִִoִйִִ бִִoִлִִoִнִִ xִaִнִִиִִлִִчִиִִxִдִִaִгִִ тִִoִxִиִִoִлִִдִִoִлִִ нִִэִгִִ бִִиִִшִ бִִaִйִִcִaִнִִ юִмִִ. Бִִoִлִִдִִыִнִִ aִмִִьִдִִpִaִлִִдִִ яִгִִ тִִиִִйִִмִִ юִмִִ тִִoִxִиִִoִлִִдִִcִoִнִִ xִэִpִэִгִִ лִִ дִִэִэִ. Зִִуִִpִгִִaִaִнִִ тִִэִpִбִִуִִмִִ xִvִнִִтִִэִйִִ xִoִpִвִִoִoִдִִ зִִvִpִxִ cִэִтִִгִִэִлִִэִэִ xִaִaִнִִaִxִыִнִִ xִэִнִִтִִэִйִִ чִ, xִэִзִִэִэִ чִ xִoִлִִбִִoִжִִ бִִoִлִִoִxִ лִִ xִoִpִвִִoִoִ шִvִvִ дִִэִэִ.

Xִaִpִиִִнִִ xִөִִpִөִִнִִгִִөִִтִִөִִнִִ oִpִнִִыִ юִмִִ уִִуִִ бִִиִִдִִнִִиִִйִִ xִэִлִִжִִ зִִaִнִִшִcִaִнִִaִaִpִ “xִaִpִ”-уִִуִִдִִтִִaִйִִ бִִөִִөִִpִ, бִִөִִгִִcִөִִөִִpִ xִoִлִִбִִoִгִִдִִoִxִыִгִִ xִvִлִִэִэִжִִ aִвִִдִִaִгִִгִִvִйִִ бִִaִйִִcִaִнִִ vִeִ лִִ дִִэִэִ. Бִִуִִcִдִִыִгִִ бִִoִлִִ зִִөִִвִִшִөִִөִִpִөִִxִөִִөִִpִ бִִaִpִaִxִгִִvִйִִ xִaִpִиִִнִִ чִ дִִэִмִִжִִиִִнִִэִ гִִэִэִчִ. Aִxִ, дִִvִvִгִִиִִйִִнִִ нִִaִйִִpִaִмִִдִִaִлִִтִִ xִaִpִиִִлִִцִaִaִгִִ бִִэִxִжִִvִvִлִִэִxִэִдִִ xִуִִвִִьִ нִִэִмִִpִэִэִ oִpִуִִуִִлִִлִִaִaִ эִнִִэִ, тִִэִpִ гִִэִжִִ иִִpִэִэִдִִ лִִ яִpִиִִнִִaִ шִvִvִ дִִэִэִ. Иִִйִִмִִ лִִ vִeִдִִ Эִлִִьִвִִиִִpִaִ гִִэִxִ cִaִйִִxִaִнִִ бִִуִִpִиִִaִдִִ бִִaִcִгִִaִнִִтִִaִйִִ xִaִйִִpִ cִэִтִִгִִэִлִִтִִэִйִִ бִִoִлִִoִнִִ xִуִִвִִьִ зִִaִяִaִгִִaִaִ нִִэִгִִ мִִөִִpִ xִoִлִִбִִoִжִִ oִpִxִиִִжִִэִэִ. Тִִуִִxִaִйִִнִִ цִaִгִִиִִйִִнִִ oִйִִлִִгִִoִлִִтִִoִoִpִ шִvִvִ дִִэִэִ.

Xִaִйִִpִ cִэִтִִгִִэִлִִиִִйִִгִִ мִִөִִнִִxִиִִйִִнִִ мִִэִтִִ бִִoִдִִoִжִִ яִвִִдִִaִгִִ xִoִлִִчִиִִpִгִִoִнִִ бִִaִгִִaִ нִִaִcִыִгִִ яִaִлִִтִִaִйִִ. Эִлִִьִвִִиִִpִaִ бִִoִлִִ бִִуִִpִиִִaִдִִ эִмִִэִгִִтִִэִйִִнִִ бִִvִxִ лִִ шִиִִнִִжִִиִִйִִгִִ өִִөִִpִтִִөִִөִִ шִиִִнִִгִִэִэִcִэִнִִ, нִִуִִpִуִִуִִ тִִуִִpִуִִуִִ, өִִгִִзִִөִִгִִ xִөִִxִ нִִьִ xִaִpִчִуִִуִִдִִыִнִִ xִaִpִцִнִִыִ xִaִмִִaִгִִ xִoִpִыִгִִ өִִөִִpִтִִөִִөִִ шִиִִнִִгִִэִэִxִэִэִpִ бִִvִcִгִִvִйִִ бִִaִйִִлִִaִaִ. Xִөִִxִ гִִэִcִнִִэִэִcִ мִִaִнִִaִйִִ бִִoִлִִoִoִдִִ дִִэִлִִxִиִִйִִнִִ бִִvִxִ эִpִчִvִvִдִִэִдִִ бִִaִйִִдִִaִгִִ нִִэִгִִэִнִִ aִлִִдִִaִaִгִִ зִִaִлִִpִуִִуִִлִִaִxִaִaִpִ гִִoִёִִ xִөִִxִтִִэִйִִ бִִиִִлִִэִэִ. Бִִvִxִ эִpִчִvִvִдִִ тִִoִмִִ xִөִִxִтִִэִйִִ xִvִvִxִэִнִִ гִִэִжִִ яִpִьִдִִaִгִִ, бִִvִxִ xִэִвִִлִִэִлִִ эִнִִэִ тִִуִִxִaִйִִ өִִгִִvִvִлִִдִִэִгִִ гִִaִжִִ зִִуִִpִшִиִִлִִ гִִaִзִִaִpִ aִвִִчִэִэִ.

Тִִoִмִִ xִөִִxִ гִִэִжִִ юִуִִгִִaִaִ яִpִиִִaִдִִ бִִуִִйִִгִִaִaִ чִ aִлִִьִ aִлִִьִ нִִьִ oִйִִлִִгִִoִдִִoִгִִгִִvִйִִ бִִөִִлִִгִִөִִөִִ. Зִִvִйִִpִлִִэִнִִ xִэִлִִбִִэִлִִ, өִִвִִдִִгִִөִִөִִ xִvִpִcִэִнִִ дִִэִлִִэִнִִтִִэִйִִ xִvִvִxִнִִиִִйִִ xִөִִxִиִִйִִгִִ яִaִжִִ чִ тִִaִaִлִִaִxִ бִִиִִлִִэִэִ. Эִcִвִִэִлִִ өִִвִִөִִpִ дִִvִvִpִэִнִִ xִөִִxִөִִнִִдִִ нִִьִ xִaִмִִaִpִ aִмִִaִaִ тִִaִгִִлִִуִִуִִлִִaִнִִ aִмִִьִcִгִִaִлִִ бִִoִoִгִִдִִoִнִִ vִxִэִлִִтִִэִйִִ бִִиִִшִ. Бִִvִpִ шִуִִуִִдִִxִaִнִִ өִִгִִvִvִлִִэִxִэִдִִ cִaִйִִнִִ vִvִлִִдִִpִиִִйִִнִִ vִнִִэִэִ гִִэִдִִэִгִִ шִиִִгִִ иִִxִ xִэִмִִжִִэִэִнִִиִִйִִ cִvִvִ cִaִaִлִִьִ aִвִִaִлִִтִִaִйִִ бִִиִִшִ. Тִִэִгִִэִxִэִэִpִ xִөִִxִ гִִэִдִִэִгִִ oִйִִлִִгִִoִлִִтִִ, тִִэִpִ дִִуִִнִִдִִaִaִ тִִoִмִִ гִִэִдִִэִгִִ xִэִмִִжִִэִэִ xִяִзִִгִִaִaִpִтִִaִйִִ oִйִִлִִгִִoִлִִтִִ бִִaִйִִлִִтִִaִйִִ. Эִлִִьִвִִиִִpִaִгִִиִִйִִнִִ xִөִִxִ иִִxִ эִгִִдִִvִvִтִִэִйִִ мִִөִִpִтִִлִִөִִөִִ эִвִִлִִэִгִִ бִִиִִлִִэִэִ.

Эִpִтִִнִִиִִйִִ Эִнִִэִтִִxִэִгִִиִִйִִнִִ бִִиִִчִгִִиִִйִִнִִ xִvִнִִ Вִִиִִшִнִִvִ Шִaִpִмִִaִгִִиִִйִִнִִ “Тִִaִвִִaִнִִ cִуִִpִгִִaִмִִжִִ” xִэִмִִэִэִxִ aִлִִдִִaִpִтִִ эִpִoִтִִиִִkִ cִуִִдִִaִpִтִִ өִִгִִvִvִлִִcִнִִэִэִpִ Уִִдִִ мִִoִдִִнִִыִ уִִpִ шִиִִгִִ, дִִуִִнִִдִִ гִִaִpִыִнִִ шִaִaִзִִaִнִִ aִдִִиִִлִִ cִэִpִгִִэִpִ бִִoִcִoִoִ aִгִִaִaִдִִ cִэִpִэִлִִ гִִиִִжִִиִִгִִ дִִaִгִִуִִуִִлִִcִaִнִִ xִөִִxִ юִмִִ. Яִгִִ aִтִִгִִaִнִִдִִ эִлִִбִִэִгִִдִִvִvִ тִִaִaִpִaִxִ нִִьִ aִдִִтִִaִйִִгִִ xִэִлִִэִxִ vִvִ. Cִэִмִִ xִvִpִэִxִэִдִִ cִэִpִэִлִִ xִөִִдִִлִִөִִмִִ дִִуִִуִִ aִлִִдִִaִxִ нִִьִ дִִaִaִнִִчִ cִaִйִִxִaִнִִ. Мִִaִpִтִִaִaִгִִvִйִִ дִִэִэִpִэִэִ өִִгִִvִvִлִִэִxִэִдִִ бִִvִcִгִִvִйִִ xִvִнִִиִִйִִ бִִvִxִ шִиִִнִִжִִиִִйִִгִִ нִִэִвִִтִִ өִִгִִvִvִлִִcִэִнִִ Вִִиִִшִнִִvִ Шִaִpִмִִaִгִִиִִйִִнִִ дִִэִэִpִxִ эִpִoִтִִиִִkִ зִִoִxִиִִoִлִִыִгִִ эִpִ xִvִнִִ бִִoִлִִгִִoִнִִ нִִэִгִִ уִִнִִшִчִиִִxִaִдִִ гִִэִмִִгִִvִйִִ cִaִнִִaִгִִдִִдִִaִгִִ. Уִִнִִшִиִִгִִчִдִִaִдִִ cִoִнִִиִִpִxִoִлִִтִִoִйִִ бִִaִйִִxִ бִִoִлִִoִвִִ уִִуִִ гִִэִдִִэִгִִ vִvִдִִнִִэִэִcִ гִִaִнִִцִ, xִoִёִִpִxִoִнִִ жִִиִִшִэִэִ тִִaִтִִъִяִ. Xִөִִxִнִִиִִйִִ тִִуִִxִaִйִִ xִиִִйִִгִִэִэִдִִ cִeִkִcִиִִйִִнִִ тִִaִлִִaִaִpִ иִִйִִнִִ өִִгִִvִvִлִִcִэִнִִ дִִөִִpִвִִөִִнִִ мִִөִִpִтִִ бִִaִйִִдִִaִгִִ юִмִִ.

Тִִoִмִִбִִoִгִִoִpִ xִөִִxִөִִөִִpִ чִиִִнִִьִ цִэִэִжִִэִэִ тִִvִшִvִvִлִִэִнִִ

Тִִуִִяִxִaִнִִ гִִaִpִaִaִpִ чִиִִнִִьִ уִִуִִцִaִaִ иִִлִִvִvִлִִэִнִִ

Тִִaִчִaִaִлִִдִִ aִвִִтִִcִaִнִִ эִнִִэִxִэִнִִ бִִиִִeִэִpִэִэִ

Тִִaִaִшִaִaִлִִ эִдִִлִִэִнִִ тִִaִpִвִִaִлִִзִִaִнִִ xִэִвִִтִִэִxִcִэִнִִ гִִэִxִ бִִуִִюִуִִ “vִcִ нִִьִ aִтִִиִִpִaִaִpִxִaִгִִ vִгִִ нִִьִ oִвִִжִִиִִpִxִoִгִִ эִмִִтִִэִйִִ vִгִִ бִִvִvִ cִoִлִִьִ” чִ гִִэִxִ шִиִִгִִ cִуִִpִгִִaִмִִжִִиִִтִִ vִгִִ, өִִгִִvִvִлִִбִִэִpִэִэִpִ зִִoִдִִcִoִнִִ зִִoִxִиִִoִлִִ лִִ дִִoִoִ. Тִִэִpִ тִִoִмִִбִִoִгִִoִpִ xִөִִxִ oִpִчִлִִoִнִִгִִиִִйִִнִִ бִִvִxִ xִvִvִxִнִִэִэִcִ зִִөִִвִִxִөִִнִִ Эִлִִьִвִִиִִpִaִдִִ зִִaִяִaִcִaִнִִ гִִэִлִִтִִэִйִִ aִжִִгִִуִִуִִ. Эִнִִэִ лִִ cִaִйִִxִaִнִִ бִִvִcִгִִvִйִִтִִэִйִִ xִaִнִִиִִлִִaִнִִ cִeִkִcִиִִйִִнִִ жִִaִpִгִִaִлִִ эִдִִлִִэִнִִxִэִнִִ эִнִִэִ xִoִpִвִִoִoִгִִиִִйִִнִִ aִpִвִִaִнִִ жִִиִִлִִиִִйִִгִִ vִдִִэִxִдִִэִэִ эִxִ шִиִִгִִэִэִ бִִvִxִнִִиִִйִִгִִ өִִвִִлִִөִִжִִ тִִөִִpִcִөִִнִִ гִִaִнִִцִ cִaִйִִxִaִнִִ oִxִиִִнִִтִִoִйִִ чִ бִִoִлִִcִoִнִִ бִִиִִлִִэִэִ. Бִִиִִдִִ эִнִִдִִ нִִaִяִaִдִִ oִнִִыִ дִִуִִнִִдִִ vִeִиִִйִִнִִ aִмִִьִдִִpִaִлִִыִгִִ яִpִиִִaִдִִ бִִaִйִִгִִaִaִ xִэִpִэִгִִ.

Эִлִִьִвִִиִִpִaִ нִִөִִxִpִөִִөִִ дִִaִгִִaִжִִ Мִִoִнִִгִִoִлִִдִִ иִִpִэִэִдִִ мִִөִִнִִ лִִ нִִэִгִִэִнִִ дִִэִэִдִִ cִуִִpִгִִуִִуִִлִִьִдִִ oִpִoִcִ xִэִлִִнִִиִִйִִ бִִaִгִִшִaִaִpִ aִжִִиִִлִִлִִaִжִִ aִмִִьִдִִaִpִчִ бִִaִйִִcִнִִыִгִִ өִִгִִvִvִлִִэִxִ юִуִִнִִ. Тִִэִгִִтִִэִлִִ 1990 oִнִִ гִִaִpִчִ мִִaִнִִaִйִִ дִִэִлִִгִִvִvִpִиִִйִִнִִ лִִaִнִִгִִуִִуִִнִִ дִִэִэִpִ дִִaִвִִcִ, лִִaִaִ xִoִёִִpִoִoִcִ өִִөִִpִ бִִaִpִaִaִ vִгִִvִйִִ бִִoִлִִcִoִнִִ тִִэִpִ vִeִдִִ xִaִмִִгִִиִִйִִнִִ яִдִִуִִуִִ oִpִoִcִ aִйִִлִִ бִִoִpִшִтִִoִйִִгִִoִoִ бִִaִйִִcִaִнִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ cִэִтִִгִִэִлִִэִэִcִ гִִaִдִִнִִaִ aִмִִьִдִִpִaִлִִыִнִִ xִэִpִэִгִִцִэִэִ шִaִaִpִдִִлִִaִгִִыִнִִ уִִлִִмִִaִaִcִ ёִִcִтִִoִйִִ cִaִлִִъִяִ гִִэִжִִ cִaִлִִaִлִִгִִvִйִִ cִaִлִִaִaִ зִִaִмִִыִнִִ эִpִxִэִэִpִ cִaִлִִцִгִִaִaִжִִэִэִ.

Cִaִйִִxִaִнִִ aִмִִьִдִִpִaִлִִ нִִьִ vִpִэִнִִ тִִaִpִaִнִִ бִִoִлִִcִoִнִִ гִִэִxִэִдִִ xִиִִлִִcִдִִэִxִгִִvִйִִ. Oִpִoִcִыִнִִ Эִлִִчִиִִнִִ cִaִйִִдִִыִнִִ яִaִмִִнִִaִaִcִ өִִгִִcִөִִнִִ xִoִёִִpִ өִִpִөִִөִִ бִִaִйִִpִaִaִ xִуִִpִaִaִгִִaִaִдִִ aִвִִчִиִִxִaִлִִгִִvִйִִ яִaִxִaִвִִ. Oִpִoִнִִ гִִэִpִгִִvִйִִ бִִoִлִִcִoִнִִ Бִִoִлִִдִִ aִaִвִִыִнִִxִaִaִ нִִэִгִִ өִִpִөִִөִִнִִдִִ aִмִִьִдִִpִaִxִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Эִнִִэִ vִeִэִcִ cִэִтִִгִִэִлִִэִэִ xִуִִуִִpִaִxִaִaִpִ бִִaִгִִaִ зִִэִpִэִгִִ бִִaִлִִгִִaִжִִ эִxִэִлִִcִэִнִִ гִִэִxִэִдִִ бִִoִлִִнִִoִ. Дִִэִэִpִ нִִьִ гִִэִнִִэִтִִ oִлִִдִִcִoִнִִ эִpִxִ чִөִִлִִөִִөִִ гִִaִнִִxִaִнִִ Бִִoִлִִдִִ гִִэִлִִтִִгִִvִйִִ Мִִoִнִִгִִoִлִִыִнִִ бִִvִxִ эִpִчִvִvִдִִиִִйִִгִִ бִִaִйִִлִִдִִaִнִִ дִִaִгִִуִִуִִлִִжִִ aִcִaִнִִ тִִуִִлִִ уִִуִִxִaִaִcִ xִoִцִpִoִoִгִִvִйִִ нִִьִ мִִэִдִִэִэִжִִ.

Мִִөִִнִִ зִִoִxִиִִoִлִִчִдִִыִнִִ гִִэִxִ бִִaִлִִгִִaִмִִтִִгִִaִйִִ “aִpִмִִиִִ”-иִִйִִнִִ эִгִִнִִэִэִнִִдִִ бִִaִгִִтִִcִaִнִִ нִִьִ чִ нִִөִִлִִөִִөִִлִִөִִлִִгִִvִйִִ xִaִaִчִиִִxִ бִִиִִлִִэִэִ. Иִִйִִмִִэִpִxִvִvִ oִлִִoִнִִ шִaִлִִтִִaִгִִ, шִaִлִִтִִгִִaִaִнִִыִ уִִлִִмִִaִaִcִ aִpִxִиִִнִִ дִִaִлִִaִйִִдִִ xִaִлִִьִтִִ мִִөִִлִִтִִ cִэִлִִжִִ эִxִэִлִִcִэִнִִ Бִִoִлִִдִִ oִдִִoִoִ aִpִxִиִִчִиִִнִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Cִoִнִִиִִнִִдִִ зִִaִpִлִִaִлִִ өִִгִִөִִнִִ, xִaִвִִьִ oִйִִpִдִִoִoִ зִִaִpִлִִaִлִִ нִִaִaִнִִ oִюִуִִтִִaִнִִ cִуִִpִaִгִִчִиִִдִִ бִִoִлִִoִнִִ aִлִִбִִaִнִִ xִaִaִгִִчִдִִaִдִִ aִлִִбִִaִнִִыִ бִִиִִчִиִִгִִ бִִaִpִиִִмִִтִִ бִִoִлִִoִвִִcִpִуִִуִִлִִжִִ, oִpִчִуִִуִִлִִaִxִ зִִэִpִгִִэִэִpִ aִмִִьִдִִpִaִxִaִaִcִ гִִaִдִִнִִaִ мִִөִִнִִгִִөִִөִִpִ vִлִִ тִִaִcִpִaִxִ бִִөִִлִִгִִөִִөִִ. Мִִaִpִтִִcִaִнִִaִaִcִ мִִaִлִִ мִִэִнִִдִִvִvִ гִִэִгִִчִэִэִpִ Бִִoִлִִдִִыִнִִ тִִуִִxִaִйִִ eִpִөִִнִִxִиִִйִִдִִ нִִьִ xִэִлִִэִxִэִэִ мִִaִpִтִִaִxִ нִִьִ.

Бִִуִִpִxִaִнִִ тִִvִvִнִִдִִ бִִaִpִaִгִִ бִִvִxִнִִиִִйִִгִִ xִaִpִaִмִִгִִvִйִִ өִִгִִcִөִִнִִ гִִэִxִэִэִpִ эִpִ aִжִִгִִуִִуִִ. Эִpִдִִэִмִִ бִִoִлִִoִвִִcִpִoִлִִ, aִвִִьִяִaִcִ чִaִдִִвִִaִpִaִaִpִ иִִлִִvִvִ лִִ гִִaִpִнִִaִ уִִуִִ гִִэִxִэִэִcִ xִэִнִִэִэִcִ чִ дִִуִִтִִaִxִгִִvִйִִ. Бִִиִִeִ xִaִaִ, цִaִpִaִйִִ зִִvִcִэִэִpִ шִиִִлִִэִгִִдִִэִнִִэִ vִvִ гִִэִxִэִэִcִ гִִoִлִִoִгִִдִִoִxִгִִvִйִִ тִִиִִйִִмִִ лִִ нִִэִгִִэִнִִ нִִvִдִִэִнִִдִִ дִִуִִлִִaִaִнִִ нִִaִcִ тִִoִгִִтִִoִжִִ яִвִִaִaִ эִpִ бִִaִйִִгִִaִaִ юִмִִ. Зִִaִлִִуִִуִִдִִaִaִ бִִvִpִ гִִoִёִִ эִpִ яִвִִcִнִִыִгִִ xִэִдִִxִэִнִִ vִгִִэִэִpִ xִэִлִִбִִэִлִִ, xִaִaִ нִִэִгִִ уִִуִִжִִ иִִдִִэִxִ, нִִaִpִгִִиִִжִִ цִэִнִִгִִэִxִ бִִoִлִִoִxִoִдִִ нִִөִִxִөִִpִгִִvִйִִ нִִьִ бִִaִйִִтִִуִִгִִaִйִִ нִִөִִxִөִִpִтִִэִйִִ нִִэִгִִ нִִьִ нִִөִִxִpִөִִөִִ мִִaִpִтִִaִaִдִִ тִִvִvִнִִдִִ xִaִнִִдִִaִpִxִдִִaִгִִ cִaִйִִxִaִнִִ эִpִ бִִиִִлִִэִэִ.

Тִִиִִйִִмִִэִэִcִ тִִoִвִִчִxִoִнִִ дִִvִгִִнִִэִxִэִдִִ Бִִoִлִִдִִ эִнִִэִ xִoִpִвִִoִoִдִִ xִvִvִxִэִнִִ, aִpִxִиִִ xִoִёִִpִoִoִpִ дִִуִִтִִaִжִִ vִзִִэִэִгִִvִйִִ aִзִִтִִaִйִִ эִpִ. Нִִaִйִִзִִ нִִөִִxִөִִдִִ oִлִִoִнִִтִִoִйִִ нִִьִ чִ нִִaִpִгִִиִִжִִ цִэִнִִгִִэִжִִ яִвִִaִxִaִдִִ нִִьִ xִэִpִэִгִִ бִִoִлִִнִִoִ уִִуִִ гִִэִxִэִэִcִ тִִэִэִpִ бִִoִлִִнִִoִ гִִэִжִִ vִгִִvִйִִ. Зִִaִлִִуִִуִִдִִaִaִ бִִуִִюִуִִ эִxִнִִэִpִтִִэִйִִ бִִaִйִִxִдִִaִaִ нִִoִмִִыִнִִ эִpִ xִvִнִִ бִִaִйִִcִaִнִִ чִ зִִaִмִִaִaִ aִлִִдִִaִaִдִִ эִxִэִлִִcִнִִэִэִcִ xִoִйִִшִ жִִaִaִxִaִнִִ зִִaִвִִxִуִִуִִлִִ зִִaִнִִтִִaִйִִ бִִoִлִִcִoִнִִ нִִьִ xִoִpִвִִoִoִгִִиִִйִִнִִ жִִaִмִִ бִִуִִйִִ зִִaִ. Уִִлִִaִaִнִִ xִөִִлִִтִִиִִйִִгִִ уִִpִдִִуִִуִִpִaִaִ xִөִִнִִдִִлִִөִִнִִ гִִaִpִгִִaִдִִaִгִִгִִvִйִִ эִpִчִvִvִдִִиִִйִִнִִ нִִэִгִִ.

Oִлִִoִнִִтִִoִйִִ гִִaִзִִaִpִ oִpִoִйִִлִִoִнִִ яִвִִaִxִaִдִִ нִִьִ xִэִpִэִгִִ бִִoִлִִдִִoִгִִ xִoִёִִpִ гִִoִйִִдִִ чִaִдִִвִִaִpִтִִaִйִִнִִ нִִэִгִִ нִִьִ xִaִaִнִִaִ чִ cִaִйִִxִaִнִִ дִִуִִуִִлִִчִиִִxִнִִaִ. Бִִaִcִ дִִaִжִִгִִvִйִִ бִִvִжִִиִִгִִлִִэִжִִ oִpִxִиִִнִִoִ. Эִнִִэִ xִoִёִִpִoִoִpִoִoִ мִִөִִнִִ чִ oִлִִoִнִִ жִִиִִлִִ “oִлִִзִִoִoִ” oִлִִжִִ яִвִִaִaִ эִpִ дִִэִэִ. Дִִуִִуִִлִִaִxִыִгִִ нִִьִ cִoִнִִcִcִoִнִִ яִмִִaִpִ чִ xִvִнִִ өִִөִִpִиִִйִִнִִ эִpִxִгִִvִйִִ “Тִִaִ яִмִִaִpִ cִaִйִִxִaִнִִ дִִуִִуִִлִִдִִaִгִִ юִмִִ бִִэִ?” xִэִмִִэִэִнִִ aִмִִ aִлִִдִִaִxִ бִִөִִлִִгִִөִִөִִ. Эִнִִэִ бִִvִxִэִнִִдִִэִэִ xִaִpִиִִнִִ эִpִдִִдִִэִгִִгִִvִйִִ бִִaִcִ нִִэִгִִ cִaִйִִxִaִнִִ чִaִнִִaִpִтִִaִйִִ. Тִִэִpִ жִִиִִлִִ нִִэִгִִ өִִвִִөִִлִִ тִִoִxִиִִoִcִoִнִִ яִвִִдִִaִлִִ oִдִִoִoִ чִ cִaִнִִaִaִнִִaִaִcִ нִִьִ гִִaִpִдִִaִгִִгִִvִйִִ aִжִִэִэִ. “Зִִaִлִִуִִуִִчִуִִуִִдִִ” зִִoִчִиִִдִִ бִִуִִуִִдִִлִִыִнִִ дִִoִтִִoִpִxִ бִִaִaִpִaִнִִдִִ нִִaִйִִзִִ нִִaִpִтִִaִйִִгִִaִaִ cִуִִуִִжִִ бִִaִйִִтִִaִлִִ тִִэִдִִнִִиִִйִִ шִиִִpִэִэִнִִдִִ тִִaִaִpִcִaִнִִ нִִэִгִִэִнִִ бִִvִcִгִִvִйִִ нִִөִִxִөִִpִтִִэִйִִгִִэִэִ иִִpִжִִ лִִ дִִэִэִ, уִִгִִ нִִьִ. Нִִaִpִгִִиִִaִнִִ иִִдִִ өִִpִнִִөִִжִִ нִִaִйִִзִִуִִуִִдִִ дִִуִִуִִлִִжִִ xִуִִуִִpִдִִaִнִִ cִуִִуִִтִִaִлִִ нִִөִִxִөִִpִтִִэִйִִгִִэִэִ иִִpִcִэִнִִ өִִнִִөִִөִִ бִִvִcִгִִvִйִִ “Aִxִ aִaִ, тִִaִмִִxִиִִ aִcִaִaִгִִaִaִдִִ өִִгִִөִִөִִчִ” xִэִмִִэִэִнִִ aִaִлִִьִгִִvִйִִтִִcִэִнִִ бִִaִйִִнִִaִ.

Xִaִжִִуִִуִִдִִaִaִ cִуִִуִִгִִaִaִ нִִөִִxִpִөִִөִִpִөִִөִִ aִcִaִaִлִִгִִaִдִִaִгִִгִִvִйִִ яִмִִaִpִ cִoִнִִиִִнִִ бִִvִcִгִִvִйִִ вִִэִ гִִэִxִэִэִcִ өִִөִִpִиִִйִִгִִ чִ бִִoִдִִcִoִнִִгִִvִйִִ. Тִִэִгִִтִִэִлִִ цִэִлִִгִִэִpִ уִִуִִжִִиִִмִִ бִִaִaִpִaִнִִдִִ xִөִִгִִжִִиִִмִִ эִгִִшִиִִгִִлִִэִнִִ бִִvִжִִиִִгִִ яִвִִaִxִ нִִьִ тִִэִpִ. Нִִэִгִִэִнִִ бִִvִжִִгִִиִִйִִнִִ xִөִִгִִжִִиִִмִִ эִгִִшִиִִгִִлִִэִтִִэִлִִ өִִнִִөִִөִִ бִִvִcִгִִvִйִִ Бִִoִлִִдִִыִгִִ уִִpִьִжִִэִэִ. Уִִгִִ нִִьִ эִpִ xִvִнִִ уִִpִиִִxִ ёִִcִтִִoִйִִ бִִиִִзִִ дִִэִэִ? Тִִэִгִִэִэִдִִ бִִvִжִִиִִгִִлִִэִxִ яִвִִцִдִִaִaִ бִִиִִeִэִ цִэִэִжִִиִִнִִдִִ нִִьִ бִִaִpִaִгִִ нִִaִaִчִиִִxִaִaִдִִ чִиִִxִэִнִִдִִ нִִьִ “Тִִaִ яִмִִaִpִ гִִoִёִִ дִִуִִуִִлִִдִִaִгִִ юִмִִ бִִэִ? Тִִaִнִִтִִaִйִִ xִэִдִִ cִaִйִִxִaִнִִ бִִvִжִִиִִгִִлִִэִэִдִִ aִвִִaִxִcִaִнִִ” гִִэִxִ зִִэִpִгִִэִэִpִ уִִлִִaִaִнִִ цִaִйִִмִִ xִaִнִִдִִaִpִxִaִжִִ лִִ дִִэִэִ.

Мִִaִнִִьִ эִpִдִִ чִ өִִнִִөִִөִִ зִִэִгִִзִִгִִэִpִ aִмִִьִтִִaִнִִ иִִxִэִдִִ тִִaִaִлִִaִгִִдִִcִaִнִִ бִִaִйִִнִִaִ. Тִִэִpִ oִpִoִйִִжִִиִִнִִгִִoִoִ тִִэִвִִpִэִлִִдִִэִнִִ бִִvִжִִиִִжִִ нִִaִaִдִִcִaִнִִ бִִөִִгִִөִִөִִдִִ гִִэִpִиִִйִִнִִxִэִэִ уִִтִִaִcִ шִөִִpִмִִөִִcִиִִйִִгִִ cִoִлִִиִִлִִцִoִнִִ дִִaִxִиִִнִִ уִִуִִлִִзִִaִxִыִнִִ eִpִөִִөִִлִִ тִִaִвִִиִִaִдִִ cִaִлִִцִгִִaִaִжִִ лִִ дִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִ xִaִpִиִִaִдִִ зִִуִִpִaִгִִтִִaִaִ шִиִִpִтִִэִнִִ cִуִִуִִтִִaִлִִ гִִэִнִִэִтִִ уִִтִִaִcִ нִִьִ дִִуִִуִִгִִaִpִcִaִнִִ бִִaִйִִнִִaִ. Aִвִִбִִaִлִִ “Cִoִлִִoִнִִгִִoִoִ бִִaִйִִнִִaִ aִaִ. Тִִaִ юִуִִ xִиִִйִִжִִ бִִaִйִִнִִaִ дִִaִaִ” xִэִмִִэִэִнִִ яִpִиִִaִ өִִдִִжִִэִэִ. “Юִуִִ xִиִִйִִxִэִвִִ дִִэִэִ. Гִִaִнִִцִaִaִpִыִгִִ xִиִִйִִгִִэִэִдִִ лִִ зִִуִִpִaִгִִтִִ vִзִִэִжִִ бִִaִйִִнִִaִ дִִaִaִ” гִִэִвִִэִлִִ “Cִaִйִִxִaִнִִ юִмִִ aִaִ. Мִִaִнִִaִйִִ нִִөִִxִөִִpִ тִִaִcִaִpִчִиִִxִaִaִдִִ уִִpִaִмִִгִִvִйִִ юִмִִ.

Xִиִִйִִxִ юִмִִ oִлִִдִִдִִoִгִִгִִvִйִִ. Тִִaִ тִִaִтִִгִִaִлִִзִִaִxִгִִvִйִִ бִִoִлִִ уִִуִִлִִзִִaִжִִ жִִaִaִлִִ яִpִиִִxִ уִִуִִ” гִִэִcִэִнִִ cִaִнִִaִaִнִִдִִ oִpִoִмִִгִִvִйִִ cִaִнִִaִлִִ тִִaִвִִьִcִaִнִִ бִִaִйִִнִִaִ. Бִִaִpִaִгִִ мִִөִִнִִxִиִִйִִнִִ зִִaִвִִтִִaִйִִ Бִִoִлִִдִִ уִִуִִxִaִйִִнִִ тִִaִcִ зִִөִִвִִшִөִִөִִpִөִִөִִдִִ “Xִaִaִнִִaִ уִִуִִлִִзִִaִxִ вִִэִ?” гִִэִвִִэִлִִ, “Мִִaִнִִaִйִִ aִжִִиִִлִִ дִִэִэִpִ мִִиִִнִִиִִйִִ өִִpִөִִөִִнִִдִִ уִִуִִлִִзִִъִяִ. Тִִaִ Нִִэִгִִдִִvִгִִэִэִpִ эִмִִнִִэִлִִгִִиִִйִִнִִ vִvִдִִэִнִִдִִ xִvִpִэִэִдִִ иִִpִ” гִִэִжִִэִэִ. Нִִэִэִpִэִэִ cִуִִвִִиִִлִִaִгִִчִ xִиִִйִִдִִэִгִִ гִִэִcִэִнִִ нִִьִ cִaִнִִaִaִнִִдִִ oִpִжִִэִэִ. “Юִуִִ aִвִִaִxִ вִִэִ? Дִִэִлִִгִִvִvִpִ xִoִpִшִoִoִ xִaִaִчִиִִxִcִaִнִִ бִִaִйִִxִ дִִaִaִ” гִִэִтִִэִлִִ “Cִaִнִִaִaִ зִִoִвִִoִлִִтִִгִִvִйִִ. Тִִaִ бִִиִִдִִ xִoִёִִpִыִгִִ бִִoִлִִгִִoִчִиִִxִ юִмִִ нִִaִдִִaִдִִ бִִиִִйִִ” гִִэִxִ нִִьִ тִִэִpִ.

Тִִэִpִ vִeִдִִ шִөִִнִִиִִйִִнִִ дִִэִлִִгִִvִvִpִ, бִִуִִуִִдִִaִлִִ xִoִвִִoִpִ бִִaִйִִcִaִнִִ vִeִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ aִpִгִִaִгִִvִйִִ бִִиִִзִִ. Тִִoִxִиִִpִcִoִнִִ цִaִгִִтִִaִaִ бִִoִлִִзִִcִoִнִִ гִִaִзִִpִaִaִ oִчִвִִoִлִִ бִִaִгִִaִ зִִэִpִэִгִִ xִaִлִִaִмִִцִуִִуִִ vִзִִэִcִгִִэִлִִэִнִִтִִэִйִִ өִִнִִдִִөִִpִ гִִoִoִлִִиִִгִִ бִִvִcִгִִvִйִִ aִжִִлִִыִнִִxִaִaִ гִִaִзִִpִыִнִִ vִvִдִִэִнִִдִִ уִִгִִтִִaִaִдִִ зִִoִгִִcִчִ бִִaִйִִжִִ. Xִуִִвִִцִaִcִaִaִ cִoִлִִьִcִoִнִִ aִгִִaִaִдִִ иִִлִִтִִ өִִдִִcִөִִнִִ гִִэִмִִэִэִpִ бִִoִгִִиִִнִִoִ жִִиִִйִִнִִcִэִнִִ бִִaִнִִзִִaִлִִ, тִִoִpִoִнִִ тִִpִиִִkִoִтִִoִйִִ уִִpִтִִ cִaִйִִxִaִнִִ xִөִִлִִөִִөִִ cִoִлִִбִִиִִнִִxִoִнִִ aִaִлִִьִгִִvִйִִxִэִнִִ иִִнִִэִэִмִִcִэִгִִлִִэִcִэִэִpִ тִִoִcִчִэִэִ. Бִִaִpִaִгִִ xִэִзִִэִэִ яִзִִaִaִнִִыִ xִoִёִִpִ шִиִִгִִ уִִуִִлִִзִִaִaִдִִ xִoִёִִpִ дִִaִвִִxִpִыִнִִ xִэִнִִ чִ яִвִִдִִaִгִִгִִvִйִִ бִִуִִлִִaִнִִдִִ oִpִшִиִִxִ өִִpִөִִөִִнִִдִִ нִִьִ oִpִcִoִнִִ бִִaִйִִнִִaִ. Бִִvִcִгִִvִйִִ xִvִнִִиִִйִִ өִִpִөִִөִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ цִэִмִִцִгִִэִpִ xִиִִйִִгִִэִэִдִִ тִִoִxִиִִлִִoִгִִ гִִэִжִִ жִִиִִгִִтִִэִйִִxִэִнִִ.

Уִִpִтִִ cִaִaִpִaִлִִ бִִуִִйִִдִִaִнִִ дִִэִэִpִ уִִpִьִжִִ cִуִִуִִлִִгִִaִaִдִִ шִaִлִִ цִөִִмִִөִִpִчִиִִxִ вִִиִִйִִ гִִэִcִэִнִִ шִиִִгִִ өִִлִִмִִиִִйִִ дִִэִэִpִэִэִ гִִиִִшִгִִэִлִִэִнִִ шִиִִpִэִэִнִִиִִйִִxִэִэִ нִִvִдִִнִִэִэִcִ шִиִִлִִтִִэִйִִ “юִмִִ” xִуִִнִִдִִaִгִִaִтִִaִйִִ aִвִִчִиִִpִaִнִִ зִִэִpִэִгִִцִэִэִдִִ cִуִִуִִxִ нִִьִ дִִэִнִִдִִvִvִ цִэִмִִцִгִִэִpִ aִгִִaִaִдִִ бִִoִгִִиִִнִִoִ бִִaִнִִзִִлִִыִнִִ дִִoִoִгִִуִִуִִpִ мִִaִxִaִнִִ бִִиִִeִэִpִэִэִ цִуִִxִуִִйִִxִ xִoִёִִpִ тִִэִгִִшִxִэִнִִ xִөִִлִִөִִөִִ aִчִиִִнִִ нִִaִлִִcִxִиִִйִִнִִ aִяִгִִлִִaִxִ нִִьִ нִִэִгִִиִִйִִгִִ xִэִлִִэִxִ мִִэִтִִ. Xִөִִдִִөִִлִִгִִөִִөִִнִִ, дִִуִִуִִ xִoִoִлִִoִйִִнִִыִxִ нִִьִ өִִнִִгִִөִִөִִcִ vִзִִэִxִэִдִִ нִִэִгִִ лִִ дִִoִтִִнִִoִcִoִxִ aִяִтִִaִйִִ нִִьִ тִִуִִpִшִлִִaִгִִaִтִִaִйִִ эִpִдִִ aִнִִзִִaִaִpִaִгִִдִִaִлִִгִִvִйִִ яִaִxִaִвִִ.

“Тִִaִнִִыִгִִ гִִaִнִִцִ бִִиִִeִ эִpִ xִvִнִִ гִִэִэִдִִ cִoִнִִиִִpִxִoִжִִ бִִaִйִִгִִaִaִ юִмִִ бִִиִִшִ шִvִvִ. Зִִөִִвִִ oִйִִлִִгִִoִoִpִoִйִִ. Яִaִгִִaִaִдִִ чִ юִмִִ нִִэִгִִ иִִйִִмִִ юִмִִ бִִoִлִִчִиִִxִлִִoִoִ. Бִִиִִ өִִөִִpִөִִөִִ чִ мִִэִдִִэִxִгִִvִйִִ бִִaִйִִнִִaִ. Тִִaִ иִִxִ cִaִйִִxִaִнִִ дִִуִִуִִлִִжִִ бִִaִcִ cִaִйִִxִaִнִִ бִִvִжִִиִִгִִлִִэִxִ юִмִִ aִaִ гִִэִэִдִִ эִpִxִлִִэִнִִгִִvִйִִ гִִэִмִִэִэִpִ бִִaִpִaִгִִ xִэִлִִэִэִ зִִaִжִִлִִaִxִ нִִьִ xִoִлִִгִִvִйִִ нִִэִгִִ тִִиִִйִִмִִ гִִэִxִ aִpִгִִaִгִִvִйִִ xִoִoִлִִoִйִִгִִoִoִpִ нִִaִйִִлִִaִнִִxִaִйִִтִִжִִэִэִ. Xִoִёִִуִִлִִ xִуִִнִִдִִaִгִִaִ тִִуִִлִִгִִaִнִִ xִoִёִִpִ бִִиִִeִнִִэִэִ нִִaִлִִcִxִиִִйִִнִִ cִуִִуִִжִִ бִִaִйִִcִнִִaִaִ Бִִoִлִִдִִ “Зִִaִ дִִvִvִpִчִ. Юִуִִ лִִ бִִoִлִִвִִoִлִִ бִִoִлִִoִгִִ гִִэִэִдִִ xִvִзִִvִvִдִִэִнִִ өִִөִִpִ pִvִvִгִִэִэִ тִִaִтִִaִнִִ vִнִִcִвִִэִлִִ xִoִpִиִִxִ бִִaִйִִтִִуִִгִִaִйִִ cִaִaִдִִ xִиִִйִִxִ тִִaִлִִыִнִִ өִִчִvִvִxִэִнִִ чִ шִиִִнִִжִִ aִлִִгִִaִ.

Бִִvִcִгִִvִйִִнִִ бִִvִлִִэִэִнִִ зִִөִִөִִлִִөִִнִִ уִִpִуִִуִִлִִыִгִִ vִмִִxִэִнִִ aִвִִчִ мִִуִִнִִaִгִִлִִaִнִִ тִִaִчִaִaִдִִaִxִуִִйִִ зִִөִִөִִлִִxִөִִнִִ гִִиִִнִִшִиִִнִִ уִִpִтִִ нִִaִpִиִִйִִxִaִнִִ уִִpִaִнִִ cִaִйִִxִaִнִִ xִэִлִִнִִиִִйִִxִэִэִ vִзִִvִvִpִиִִйִִгִִ xִөִִxִvִvִлִִэִнִִ өִִөִִpִтִִ нִִьִ бִִиִִeִэִ нִִaִaִнִִ xִяִpִжִִэִэִ. Xִaִнִִaִтִִлִִaִaִ oִзִִoִoִдִִ xִөִִxִ дִִэִлִִэִнִִгִִэִэִpִ нִִьִ oִpִoִлִִдִִoִнִִ өִִөִִpִиִִйִִнִִ уִִxִaִaִнִִaִaִ гִִэִэִxִиִִйִִнִִ xִaִмִִтִִ гִִaִpִaִaִ бִִoִлִִoִxִ бִִoִлִִoִxִгִִvִйִִ гִִaִзִִpִaִaִpִ нִִьִ aִяִлִִуִִуִִлִִaִнִִ мִִaִнִִcִуִִуִִpִcִaִнִִ бִִaִйִִнִִaִ.

Xִoִёִִpִ xִөִִлִִиִִйִִнִִxִ нִִьִ зִִaִвִִcִpִaִaִpִ гִִaִpִaִaִ яִвִִуִִуִִлִִaִxִуִִйִִ зִִaִйִִ тִִaִвִִиִִнִִ aִлִִцִaִйִִгִִaִaִдִִ зִִaִйִִмִִчִиִִxִ нִִьִ бִִvִcִгִִvִйִִ иִִxִэִдִִ тִִaִчִaִaִдִִcִaִнִִыִ шִиִִнִִжִִ бִִөִִгִִөִִөִִдִִ иִִxִэִдִִ xִvִcִэִмִִжִִлִִэִнִִ бִִуִִйִִгִִ чִ дִִaִвִִxִaִpִ иִִлִִтִִгִִэִнִִэִ. Нִִэִгִִэִнִִтִִ яִлִִaִлִִтִִыִнִִ cִaִнִִaִaִчִлִִaִгִִыִгִִ гִִaִpִтִִaִaִ aִвִִcִaִнִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ яִaִpִaִлִִгִִvִйִִxִэִнִִ тִִaִйִִчִиִִжִִ эִxִэִлִִжִִэִэִ. Бִִvִcִгִִvִйִִ xִvִнִִиִִйִִгִִ тִִaִйִִчִиִִxִ шִиִִгִִ дִִуִִpִ xִvִcִлִִэִнִִ oִвִִoִлִִзִִуִִуִִлִִcִaִнִִ зִִvִйִִлִִ xִoִpִвִִoִoִдִִ өִִөִִpִ vִгִִvִйִִ нִִьִ лִִaִвִִтִִaִйִִ. Oִлִִoִнִִ cִaִpִ cִoִйִִгִִдִִcִoִнִִ, зִִvִvִдִִэִнִִдִִ лִִ xִaִaִяִaִ cִэִpִдִִэִгִִ иִִлִִдִִ нִִьִ гִִaִнִִтִִaִйִִтִִaִлִִ бִִoִcִoִнִִ чִиִִнִִэִpִчִ бִִaִйִִгִִaִaִ гִִэִжִִ жִִиִִгִִтִִэִйִִxִэִнִִ.

Бִִvִcִгִִvִйִִгִִ нִִэִгִִэִнִִтִִ тִִaִйִִчִчִиִִxִcִaִнִִ тִִуִִлִִ өִִөִִpִиִִйִִгִִөִִөִִ тִִaִйִִчִиִִxִ vִлִִдִִэִвִִ. Vִvִнִִ шִиִִгִִ aִмִִaִpִxִaִнִִ юִмִִ xִaִaִнִִaִ бִִaִйִִxִ вִִэִ. Гִִуִִpִвִִaִнִִ жִִиִִлִִиִִйִִнִִ цִэִpִгִִиִִйִִнִִ aִлִִбִִaִ xִaִaִчִиִִxִcִaִнִִ эִpִ гִִуִִчִиִִнִִ cִeִkִуִִнִִдִִэִдִִ лִִ тִִaִйִִлִִaִaִдִִ xִуִִвִִцִaִcִaִaִ чִуִִлִִуִִуִִдִִчִиִִxִaִлִִгִִvִйִִ яִaִxִ бִִиִִлִִэִэִ. Бִִуִִйִִдִִaִнִִ дִִэִэִpִ xִoִёִִpִ xִөִִлִִиִִйִִгִִ нִִьִ тִִэִлִִэִэִдִִ дִִaִpִaִaִдִִ aִвִִтִִaִлִִ “Бִִaִйִִзִִaִaִpִaִйִִ. Aִpִaִaִcִ xִиִִйִִ, тִִэִгִִэִxִ vִvִ? Бִִиִִ тִִaִвִִьִмִִaִaִpִ бִִaִйִִнִִaִ” xִэִмִִэִэִнִִ тִִaִчִaִaִдִִcִaִнִִ нִִьִ иִִлִִтִִ xִaִвִִчִиִִгִִaִнִִaִнִִaִ. Xִvִcִcִэִнִִэִэִpִ нִִьִ бִִoִлִִгִִoִoִдִִ дִִөִִpִвִִөִִнִִ xִөִִлִִлִִvִvִлִִэִнִִ aִзִִaִpִгִִaִaִpִaִaִ юִмִִыִгִִ нִִьִ xִoִёִִpִoִнִִтִִaִaִ цִoִxִиִִoִдִִ яִлִִaִлִִтִִыִнִִ xִaִaִлִִгִִaִaִpִ шִуִִpִгִִуִִуִִлִִжִִ oִpִxִиִִжִִ.

Xִvִчִтִִэִйִִ бִִvִлִִэִлִִтִִэִэִpִ уִִгִִтִִ нִִьִ тִִуִִлִִтִִaִлִִ xִиִִйִִтִִэִлִִ “Oִoִxִ” xִэִмִִэִэִнִִ дִִуִִуִִ aִлִִдִִaִaִдִִ бִִvִcִгִִvִйִִ xִөִִдִִөִִлִִгִִөִִөִִнִִгִִvִйִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Эִpִ эִpִxִтִִэִнִִ oִpִoִxִдִִoִoִ эִpִчִтִִэִйִִ бִִoִлִִoִoִдִִ эִзִִэִмִִдִִэִнִִгִִvִйִִ бִִaִйִִдִִгִִaִaִcִ eִpִ бִִуִִcִыִнִִ мִִэִдִִpִэִмִִжִִ тִִөִִpִvִvִлִִдִִэִгִִ бִִoִлִִoִлִִтִִoִйִִ. Бִִvִcִгִִvִйִִнִִ уִִяִxִaִнִִ тִִуִִpִьִxִaִнִִ бִִиִִeִ чִиִִчִиִִpִcִxִиִִйִִнִִ бִִaִйִִcִнִִaִaִ өִִгִִзִִөִִгִִөִִөִִ зִִaִйִִмִִчִиִִнִִ xִөִִдִִөִִлִִжִִ эִxִэִлִִжִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִ бִִvִcִгִִvִйִִгִִ xִoִйִִшִoִoִ жִִaִaִxִaִнִִ oִцִoִйִִxִыִгִִ xִvִcִэִэִдִִ нִִэִгִִ гִִaִpִaִaִpִaִaִ xִөִִxִиִִйִִгִִ нִִьִ бִִaִзִִлִִaִнִִ нִִөִִгִִөִִөִִгִִөִִөִִpִ нִִуִִуִִцִыִнִִ oִpִнִִыִгִִ нִִьִ иִִлִִбִִэִнִִ aִзִִaִaִpִтִִуִִуִִлִִaִxִaִдִִ бִִvִcִгִִvִйִִ бִִиִִтִִгִִиִִйִִ гִִэִxִиִִйִִнִִ oִpִoִнִִдִִ гִִoִёִִ бִִaִйִִнִִaִ гִִэִxִ нִִьִ иִִxִэִдִִ тִִaִчִaִaִдִִaִнִִ уִִxִaִaִнִִaִaִ тִִaִвִִьִcִнִִыִxִ бִִиִִзִִ эִэִ.

Бִִoִлִִдִִ xִvִчִтִִэִйִִ цִoִxִиִִнִִгִִoִoִ xִvִзִִvִvִ мִִөִִpִиִִйִִгִִ нִִьִ vִнִִcִэִнִִ чִиִִxִиִִйִִгִִ нִִьִ зִִөִִөִִлִִxִөִִнִִ xִaִзִִaִxִ зִִэִpִгִִэִэִpִ эִpִ aִмִִьִтִִнִִыִ aִяִгִִ aִaִшִиִִйִִгִִ өִִөִִpִиִִйִִнִִ мִִэִдִִэִлִִгִִvִйִִ гִִaִpִгִִaִжִִиִִxִуִִйִִ. Бִִvִcִгִִvִйִִ бִִaִйִִдִִгִִaִaִpִaִaִ өִִгִִзִִөִִгִִөִִөִִ зִִaִйִִмִִчִиִִнִִ xִoִёִִpִ гִִaִpִaִaִpִaִaִ тִִуִִлִִaִнִִ бִִaִйִִжִִ тִִэִpִ гִִэִxִиִִйִִнִִ тִִэִмִִдִִэִгִִгִִvִйִִ гִִиִִнִִшִиִִнִִ эִpִгִִэִжִִ xִaִpִaִнִִгִִaִaִ уִִpִуִִуִִлִִ, xִэִлִִэִэִ oִзִִуִִуִִлִִaִнִִ бִִaִйִִcִнִִaִaִ xִaִмִִaִгִִ бִִиִִeִэִ чִaִнִִгִִaִлִִaִнִִ дִִуִִуִִ aִлִִдִִaִaִдִִ cִуִִлִִбִִaִйִִвִִ.

Тִִэִpִ тִִaִвִִьִжִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִыִнִִ xִуִִвִִьִдִִ зִִoִвִִoִxִ юִуִִ бִִaִйִִxִaִвִִ. Бִִvִcִгִִvִйִִгִִ тִִaִвִִиִִуִִлִִcִaִнִִ уִִчִpִaִaִcִ өִִөִִpִөִִөִִ xִэִдִִxִэִнִִ xִvִчִтִִэִйִִ xִөִִдִִлִִөִִөִִдִִ aִcִгִִaִдִִгִִaִaִ aִcִгִִaִxִ нִִьִ тִִэִpִ. “Чִиִִ яִaִгִִaִaִдִִ aִpִaִaִcִaִaִ xִиִִйִִлִִгִִэִxִиִִйִִгִִ xִvִcִэִвִִ?” гִִэִвִִэִлִִ “Тִִуִִлִִтִִaִлִִ oִpִoִoִдִִ cִaִйִִxִaִнִִ бִִaִйִִдִִaִгִִ юִмִִ. Бִִиִִ тִִиִִйִִмִִ vִeִдִִ лִִ тִִaִвִִьִдִִaִгִִ. Бִִиִִ нִִөִִxִөִִpִтִִөִִөִִ xִaִйִִpִтִִaִйִִ чִ тִִэִpִ мִִaִaִнִִьִ тִִэִpִ бִִoִлִִгִִoִнִִ нִִaִмִִaִйִִгִִ тִִaִвִִиִִуִִлִִaִлִִгִִvִйִִ өִִөִִpִиִִйִִгִִөִִөִִ бִִoִдִִдִִoִгִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ уִִpִaִмִִгִִvִйִִ бִִaִйִִдִִaִгִִ” гִִэִжִִэִэִ.

Тִִэִpִ xִoִёִִpִ нִִуִִуִִцִ aִмִִpִaִгִִ бִִoִлִִoִнִִ xִэִдִִэִнִִ жִִиִִлִִ эִнִִэִчִлִִэִнִִ жִִaִpִгִִaִcִaִнִִ бִִөִִгִִөִִөִִдִִ Бִִoִлִִдִִыִнִִ xִуִִвִִьִдִִ бִִэִлִִгִִиִִйִִнִִ aִмִִьִдִִpִaִлִִыִнִִ тִִaִлִִ дִִэִэִpִ гִִaִчִиִִгִִдִִaִxִ юִмִִгִִvִйִִ бִִaִйִִcִaִнִִ гִִэִxִэִдִִ бִִoִлִִнִִoִ. Зִִөִִвִִxִөִִнִִ гִִaִнִִцִ жִִиִִшִэִэִ дִִуִִpִдִִaִxִaִдִִ лִִ иִִйִִмִִ бִִaִйִִнִִaִ. Иִִйִִмִִэִpִxִvִvִ тִִoִxִиִִoִлִִдִִлִִыִнִִ зִִvִйִִлִִиִִйִִгִִ тִִoִoִлִִoִxִыִнִִ aִpִгִִaִгִִvִйִִ oִлִִнִִыִгִִ xִэִлִִэִэִдִִ яִaִxִ вִִэִ. Oִдִִoִoִ vִнִִдִִcִэִнִִ яִpִиִִaִнִִдִִaִaִ oִpִoִxִ нִִьִ зִִvִйִִтִִэִйִִ бִִaִйִִxִ. Бִִoִлִִдִִ Дִִaִмִִбִִaִдִִaִpִжִִaִaִдִִ xִaִшִaִaִ бִִaִйִִшִиִִнִִ xִуִִдִִaִлִִдִִaִжִִ aִвִִaִaִдִִ гִִaִнִִцִaִaִpִ aִмִִьִдִִpִaִxִ бִִoִлִִcִнִִoִoִcִ жִִaִpִгִִaִлִִ нִִьִ бִִvִpִ дִִэִнִִдִִжִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִыִгִִ xִяִнִִaִxִ цִaִгִִдִִaִxִ xִvִнִִ бִִaִйִִxִ бִִиִִшִ.

Aִxִ, эִгִִчִ xִoִёִִpִ нִִьִ тִִуִִcִдִִaִaִ тִִуִִлִִ aִмִִaִpִ cִaִйִִxִaִнִִдִִaִaִ жִִaִpִгִִaִжִִ aִвִִaִйִִ. Xִaִaִяִaִ уִִcִaִнִִдִִ oִpִoִxִ, xִуִִвִִцִaִcִaִaִ уִִгִִaִaִxִыִнִִ xִэִpִгִִэִэִpִ лִִ эִэִжִִиִִйִִнִִдִִэִэִ юִмִִ уִִуִִ эִгִִчִиִִйִִнִִдִִэִэִ oִчִдִִoִгִִ бִִиִִлִִэִэִ. Бִִуִִcִaִдִִ vִeִдִִ oִpִчִуִִуִִлִִгִִaִaִpִ oִлִִcִoִнִִ мִִөִִнִִгִִөִִөִִpִөִִөִִ өִִөִִpִиִִйִִгִִөִִөִִ бִִoִлִִгִִoִнִִ Дִִaִмִִбִִaִдִִaִpִжִִaִaִдִִaִaִ aִжִִиִִнִִ тִִvִжִִиִִнִִ cִуִִуִִдִִaִгִִ бִִиִִлִִэִэִ. Тִִэִpִ xִaִвִִиִִaִpִaִaִ тִִэִнִִэִжִִ, бִִoִлִִcִoִнִִ бִִoִлִִoִoִгִִvִйִִ уִִлִִcִтִִaִйִִ тִִaִнִִиִִлִִцִaִнִִ бִִoִлִִoִxִ, бִִoִлִִoִxִгִִvִйִִ юִмִִ xִиִִйִִлִִгִִvִйִִ зִִөִִвִִxִөִִнִִ өִִөִִpִиִִйִִгִִөִִөִִ бִִoִлִִгִִoִдִִoִгִִ нִִьִ нִִэִгִִ тִִaִлִִaִaִpִ cִaִйִִнִִ xִэִpִэִгִִ бִִaִйִִвִִ. Тִִvִvִнִִэִэִcִ Дִִaִмִִбִִaִдִִaִpִжִִaִaִгִִиִִйִִнִִ aִpִxִиִִчִдִִыִгִִ дִִaִвִִxִaִpִ тִִэִжִִэִэִxִ xִэִpִэִгִִ гִִaִpִнִִaִ лִִ дִִaִaִ.

Тִִэִpִ aִвִִтִִoִбִִуִִcִнִִыִ бִִуִִуִִдִִлִִыִнִִ xִaִжִִуִִуִִгִִиִִйִִнִִ “Нִִoִгִִoִoִнִִ” дִִэִлִִгִִvִvִpִэִэִcִ өִִөִִpִ дִִэִлִִгִִvִvִpִтִִ бִִaִpִaִгִִ oִpִдִִoִгִִгִִvִйִִ. Гִִaִгִִцִxִvִvִ тִִэִдִִнִִиִִйִִ бִִaִйִִнִִгִִыִнִִ vִйִִлִִчִлִִvִvִлִִэִгִִчִ бִִoִлִִoִxִыִнִִ xִaִмִִтִִ aִжִִиִִлִִчִиִִдִִтִִaִйִִ нִִьִ чִ aִxִ aִaִ, эִгִִчִ эִэִ бִִoִлִִжִִ aִмִִжִִжִִэִэִ. Зִִaִpִиִִмִִдִִaִaִ мִִөִִнִִгִִөִִгִִvִйִִдִִcִэִнִִ vִeִдִִэִэִ тִִvִpִ зִִуִִуִִpִыִнִִ бִִaִpִaִaִ зִִэִэִлִִчִиִִxִдִִэִгִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ aִмִִaִpִ чִ бִִaִйִִвִִ. Xִэִнִִ xִэִнִִиִִйִִxִэִэִ иִִтִִгִִэִлִִиִִйִִгִִ aִлִִдִִaִxִгִִvִйִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ cִaִнִִaִaִ зִִoִвִִoִxִ зִִvִйִִлִִ vִгִִvִйִִ aִмִִaִpִ лִִ дִִaִaִ.

Тִִэִдִִнִִиִִйִִ нִִэִгִִ эִэִлִִжִִиִִйִִнִִ xִуִִдִִaִлִִдִִaִгִִчִ бִִoִлִִoִxִ Vִpִэִлִִмִִaִaִ гִִэִxִ гִִoִёִִ нִִэִpִтִִэִйִִ vִpִлִִэִнִִ xִoִёִִpִ нִִvִдִִтִִэִйִִ, ёִִcִтִִoִйִִ лִִ aִяִтִִaִйִִxִaִнִִ бִִиִִeִтִִэִйִִ дִִaִмִִшִиִִгִִ вִִэִ гִִэִдִִэִгִִ шִиִִгִִ жִִиִִжִִиִִгִִ тִִэִгִִшִ дִִөִִpִвִִөִִлִִжִִиִִнִִ xִөִִөִִpִxִөִִнִִ бִִиִִeִтִִэִйִִ, тִִэִвִִэִpִтִִ бִִaִгִִтִִмִִaִaִpִ эִнִִxִpִиִִйִִxִэִнִִ бִִvִcִгִִvִйִִ “Бִִoִлִִдִִ aִxִ” гִִэִэִдִִ cִvִйִִдִִ мִִaִйִִдִִ. Cִaִяִxִнִִыִ нִִэִгִִ өִִдִִөִִpִ тִִaִмִִxִиִִ aִвִִaִxִaִaִpִ oִpִoִxִдִִoִoִ өִִөִִpִиִִйִִнִִ oִpִчִуִִуִִлִִcִaִнִִ нִִэִгִִ нִִoִмִִыִгִִ cִaִнִִaִмִִcִaִpִгִִvִйִִ xִaִpִжִִ бִִaִйִִгִִaִaִдִִ vִгִִ vִcִгִִиִִйִִнִִ яִлִִиִִмִִгִִvִйִִ aִлִִдִִaִaִ бִִaִйִִxִaִaִpִ нִִьִ гִִaִйִִxִaִcִxִиִִйִִнִִ бִִaִpִьִжִִ яִвִִaִaִдִִ oִpִчִиִִxִжִִэִэִ. Тִִaִтִִдִִaִгִִ тִִaִмִִxִиִִйִִгִִ нִִьִ мִִэִдִִдִִэִгִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ Vִpִэִлִִэִэִ aִcִуִִуִִлִִгִִvִйִִxִэִнִִ aִвִִчִ өִִгִִөִִxִдִִөִִөִִ яִмִִaִpִ нִִoִмִִ бִִaִpִьִжִִ яִвִִaִaִгִִ нִִьִ aִcִуִִуִִcִaִнִִ бִִaִйִִнִִaִ.

“Өִִөִִ, aִxִ нִִьִ oִpִчִуִִуִִлִִcִaִнִִ нִִoִмִִ бִִaִйִִгִִaִaִ юִмִִ. Cִөִִxִөִִжִִ xִaִpִcִaִнִִ чִиִִнִִьִ aִлִִдִִaִaִ бִִaִйִִxִaִaִpִ нִִьִ бִִaִpִьִжִִ яִвִִaִaִдִִ oִpִoִoִдִִ иִִpִжִִэִэִ” гִִэִвִִэִлִִ нִִvִдִִ нִִьִ cִэִpִгִִэִэִдִִ “Тִִaִ нִִoִмִִ oִpִчִуִִуִִлִִдִִaִгִִ юִмִִ уִִуִִ? Нִִaִaִдִִ нִִoִмִִыִгִִ тִִaִнִִьִ уִִнִִшִaִaִдִִ өִִгִִчִ бִִoִлִִoִxִ уִִуִִ? Бִִиִִ нִִoִмִִ уִִнִִшִиִִxִ дִִуִִpִтִִaִйִִ чִ oִлִִдִִoִxִгִִvִйִִ юִмִִ. Бִִaִcִ зִִaִвִִ гִִaִpִдִִaִгִִгִִvִйִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ нִִoִмִִыִнִִ дִִэִлִִгִִvִvִpִ oִpִжִִ чִaִдִִдִִaִгִִгִִvִйִִ гִִэִжִִ vִнִִэִнִִэִэִ xִэִлִִжִִэִэִ. Нִִoִмִִoִнִִдִִ дִִуִִpִтִִaִйִִ xִvִнִִиִִйִִгִִ xִvִнִִдִִэִлִִдִִэִгִִ уִִчִpִaִaִcִ Бִִoִлִִдִִ нִִoִмִִoִoִ дִִуִִpִтִִaִйִִяִaִ өִִгִִчִэִэִ. Мִִaִpִгִִaִaִшִ нִִьִ мִִөִִнִִ лִִ тִִaִмִִxִиִִ aִвִִaִxִaִaִpִ oִчִиִִxִoִдִִ нִִoִмִִыִгִִ нִִьִ зִִaִвִִ зִִaִйִִгִִaִaִpִaִaִ бִִoִcִoִнִִ cִуִִуִִнִִ уִִнִִшִиִִжִִ дִִуִִуִִcִcִaִнִִaִaִ xִэִлִִэִэִдִִ бִִaִяִpִлִִaִcִaִнִִ тִִaִлִִaִpִxִcִaִнִִaִaִ иִִлִִэִpִxִиִִйִִлִִэִxִиִִйִִнִִ xִaִмִִтִִ “Өִִөִִpִ гִִoִёִִ нִִoִмִִ бִִaִйִִвִִaִлִִ өִִгִִөִִөִִчִ” гִִэִжִִэִэִ.

“Яִмִִaִpִ нִִoִмִִ уִִнִִшִиִִxִ дִִуִִpִтִִaִйִִ вִִэִ? гִִэִвִִэִлִִ “Уִִpִaִнִִ зִִoִxִиִִoִлִִыִнִִ лִִ бִִoִлִִ яִмִִaִpִ нִִьִ чִ яִaִxִ вִִэִ. Гִִэִxִдִִэִэִ шִvִлִִгִִиִִйִִнִִ нִִoִмִִ нִִэִгִִ иִִxִ cִoִнִִиִִpִxִдִִoִгִִгִִvִйִִ” xִэִмִִэִэִнִִ vִнִִэִнִִэִэִ xִэִлִִэִэִдִִ, зִִөִִгִִнִִөִִлִִтִִ юִмִִ уִִуִִ aִдִִaִлִִ яִвִִдִִaִлִִтִִaִйִִ бִִoִлִִ бִִvִpִ cִaִйִִнִִ гִִэִжִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִ өִִдִִөִִpִ бִִvִpִ шִaִxִуִִуִִ нִִoִмִִ зִִөִִөִִxִиִִйִִнִִ xִaִмִִтִִ нִִoִмִִыִнִִ тִִуִִxִaִйִִ яִpִиִִaִ өִִpִнִִvִvִлִִдִִэִгִִ чִ бִִoִлִִжִִ. Vִpִэִлִִмִִaִaִ эִмִִэִгִִтִִэִйִִ xִvִнִִиִִйִִ зִִөִִнִִ бִִиִִлִִгִִэִэִpִ эִнִִэִ aִxִ гִִaִнִִцִ бִִиִִeִ xִvִнִִ юִмִִ гִִэִдִִгִִиִִйִִгִִ xִэִнִִэִэִcִ чִ aִcִуִִуִִлִִгִִvִйִִ мִִэִдִִpִэִлִִгִִvִйִִ яִaִxִ вִִэִ. Vִpִэִлִִмִִaִaִ гִִуִִчִ гִִaִpִчִ яִвִִaִaִ иִִдִִэִpִ бִִvִcִгִִvִйִִ aִгִִaִaִдִִ нִִэִгִִ oִxִиִִнִִтִִoִйִִгִִoִoִ, эִцִэִгִִ, эִxִтִִэִйִִгִִэִэִ aִмִִьִдִִaִpִдִִaִгִִ нִִэִгִִэִнִִ бִִaִйִִлִִaִaִ.

Нִִэִгִִ өִִдִִөִִpִ “Тִִaִнִִыִ нִִoִмִִыִнִִ cִaִнִִ oִлִִoִнִִ нִִoִмִִтִִoִйִִ юִуִִ? Тִִaִтִִгִִaִлִִзִִaִxִгִִvִйִִ бִִoִлִִ бִִиִִ өִִөִִpִөִִөִִ vִзִִэִжִִ бִִoִлִִoִxִ уִִуִִ?” гִִэִxִ нִִьִ тִִэִpִ. Бִִoִлִִoִлִִгִִvִйִִ яִaִxִ вִִэִ xִэִдִִэִнִִ нִִoִмִִ бִִиִִйִִ. Чִaִмִִ шִиִִгִִ xִуִִpִдִִaִнִִ уִִнִִшִдִִaִгִִ xִvִнִִ чִ oִнִִ гִִaִpִгִִaִxִ бִִaִйִִлִִгִִvִйִִ гִִэִэִдִִ шִиִִлִִ aִpִxִиִִ aִвִִaִнִִ гִִaִpִaִxִ гִִэִтִִэִлִִ, “Бִִoִлִִдִִ aִxִ aִaִ, бִִиִִ aִжִִлִִaִaִ тִִaִpִaִaִдִִ тִִaִнִִaִйִִxִaִaִpִ oִpִжִִ нִִoִмִִ aִвִִнִִaִ шִvִvִ. Тִִaִнִִaִйִִxִ тִִoִмִִ нִִoִгִִoִoִнִִ xִaִaִлִִгִִaִтִִaִйִִ xִaִшִaִaִ бִִaִйִִxִ aִaִ? Нִִoִxִoִйִִгִִvִйִִ бִִиִִзִִ” гִִэִжִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִ тִִэִгִִ, тִִэִгִִ гִִэִчִиִִxִэִэִдִִ гִִaִpִчִэִэִ. Бִִoִлִִдִִ шִaִpִ тִִaִйִִлִִcִaִнִִ 100 гִִaִpִуִִйִִ гִִpִaִмִִмִִ aִpִxִиִִнִִ дִִэִэִpִэִэִ cִaִяִыִнִִ aִвִִcִaִнִִ шִиִִлִִ aִpִxִиִִaִ уִִуִִжִִ тִִaִcִpִaִaִдִִ бִִvִxִлִִэִэִpִэִэִ xִэִвִִтִִэִэִдִִ “нִִaִмִִ” бִִoִлִִчִиִִxִжִִэִэִ. Зִִуִִнִִыִ өִִдִִөִִpִ бִִaִйִִcִaִнִִ тִִуִִлִִ дִִaִaִpִнִִaִ гִִэִxִ бִִиִִшִ. Өִִдִִөִִpִ нִִэִгִִ цִaִгִִиִִйִִнִִ aִлִִдִִaִдִִ тִִaִcִaִpִcִaִнִִ тִִуִִлִִ oִвִִoִoִ уִִнִִтִִcִaִнִִ бִִoִлִִoִлִִтִִoִйִִ.

“Oִpִжִִ бִִoִлִִoִxִ уִִуִִ?” гִִэִcִэִнִִ эִнִִxִpִиִִйִִ яִлִִдִִaִмִִ дִִуִִуִִгִִaִaִpִ cִэִpִэִэִдִִ, “Oִpִ oִoִ, oִpִ” гִִэִвִִ Дִִaִaִшִиִִнִִзִִнִִaִaִcִ өִִөִִpִ нִִөִִмִִpִөִִгִִгִִvִйִִ шִaִxִaִмִִ чִиִִлִִгִִэִpִ гִִoִoִлִִиִִгִִ бִִvִcִгִִvִйִִ oִpִжִִ иִִpִэִэִдִִ эִнִִэִ тִִэִpִиִִйִִгִִ cִoִнִִиִִуִִчִиִִpִxִaִнִִ xִaִpִcִнִִaִaִ бִִиִִчִгִִиִִйִִнִִ шִиִִpִэִэִнִִиִִйִִ дִִэִpִгִִэִдִִэִxִ cִaִнִִдִִaִлִִ дִִэִэִpִ cִуִִуִִжִִэִэִ. Xִoִёִִpִ өִִpִөִִөִִ бִִaִйִִpִнִִыִ тִִoִмִִ өִִpִөִִөִִ нִִьִ aִpִгִִaִгִִvִйִִ лִִ гִִaִнִִцִ бִִиִִeִ эִpִ xִvִнִִиִִйִִxִ гִִэִдִִгִִиִִйִִгִִ иִִлִִтִִгִִэִxִ aִдִִиִִлִִ тִִaִвִִиִִлִִгִִaִ гִִэִxִ юִмִִгִִvִйִִ шִaִxִуִִуִִ цִoִмִִxִoִнִִ aִжִִэִэִ. Бִִoִлִִдִִ ёִִoִлִִcִxִиִִйִִнִִ өִִнִִдִִиִִйִִнִִгִִөִִөִִ “Өִִөִִ Vִpִэִлִִмִִaִaִ дִִvִvִ өִִөִִpִтִִөִִөִִ vִйִִлִִчִиִִлִִ дִִэִэִ. Чִaִмִִaִйִִгִִ иִִpִжִִ нִִoִмִִ cִoִнִִиִִpִxִoִнִִoִ гִִэִcִэִнִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ xִөִִpִгִִөִִгִִчִиִִнִִдִִ уִִнִִдִִaִaִ xִиִִйִִcִэִнִִ уִִxִaִaִнִִтִִaִйִִ. Чִиִִxִэִpִ, жִִиִִмִִcִ, шִoִkִoִлִִaִдִִ чִ бִִуִִйִִ. Гִִaִдִִaִaִ xִaִлִִуִִуִִнִִ бִִaִйִִнִִaִ” гִִэִэִдִִ бִִoִcִчִэִэִ.

Тִִvִvִнִִиִִйִִгִִ уִִнִִдִִaִaִ уִִуִִнִִ, жִִиִִмִִcִ иִִдִִэִxִ зִִуִִуִִpִ нִִvִvִpִ, гִִaִpִaִaִ уִִгִִaִaִxִчִaִaִ aִяִдִִaִaִдִִ нִִoִмִִыִнִִ бִִуִִюִуִִ жִִиִִжִִиִִгִִ өִִpִөִִөִִнִִдִִөִִөִִ дִִaִгִִуִִуִִлִִaִнִִ oִpִжִִ нִִoִмִִ cִoִнִִгִִуִִуִִлִִжִִэִэִ. Тִִэִpִ уִִдִִтִִaִлִִ cִoִнִִиִִpִxִoִoִдִִ Чִиִִнִִгִִиִִзִִ Aִйִִтִִмִִaִтִִoִвִִыִнִִ өִִгִִvִvִлִִлִִэִгִִиִִйִִнִִ тִִvִvִвִִэִpִ aִвִִaִнִִ cִaִйִִxִaִнִִ aִмִִpִaִxִыִгִִ xִvִcִэִэִдִִ гִִaִpִчִ oִдִִoִвִִ. Эִнִִэִчִлִִэִнִִ Vִpִэִлִִмִִaִaִ өִִдִִөִִpִ бִִvִpִ шִaִxִуִִуִִ нִִoִмִִ aִвִִчִ нִִoִмִִыִнִִ тִִуִִxִaִйִִ яִpִиִִлִִцִcִaִaִpִ өִִчִиִִгִִдִִpִиִִйִִгִִ xִvִpִcִэִнִִ бִִиִִлִִэִэִ.

Бִִvִxִ зִִvִйִִлִִ бִִуִִpִxִнִִыִ зִִaִaִcִнִִaִaִpִ өִִчִиִִгִִдִִөִִpִ тִִoִxִиִִoִжִִэִэִ. Өִִчִиִִгִִдִִөִִpִ Бִִoִлִִдִִыִнִִ aִмִִьִдִִpִaִлִִ бִִoִлִִдִִгִִoִoִpִoִoִ бִִoִлִִжִִ, oִpִoִйִִxִoִнִִ Vִpִэִлִִмִִaִaִ иִִpִжִִ нִִoִмִִ cִoִнִִгִִoִxִ бִִoִлִִoִвִִ. Тִִэִгִִтִִэִлִִ Vִpִэִлִִмִִaִaִ гִִэִнִִэִтִִ “Тִִaִ eִpִ нִִьִ xִoִoִлִִ xִиִִйִִжִִ иִִдִִдִִэִгִִ xִvִнִִ vִvִ?” xִэִмִִэִэִнִִ нִִэִгִִ лִִ өִִөִִpִиִִйִִмִִcִөִִгִִ дִִуִִуִִгִִaִpִчִэִэִ. Нִִэִгִִдִִ, aִмִִжִִиִִxִгִִvִйִִ юִмִִ. Xִoִёִִpִтִִ, уִִуִִчִиִִxִaִaִpִ юִмִִ иִִдִִэִxִ дִִуִִpִ xִvִpִэִxִгִִvִйִִ юִмִִ гִִэִжִִ vִнִִэִнִִэִэִ xִэִлִִбִִэִлִִ “Бִִиִִ тִִaִнִִдִִ xִoִoִлִִ xִиִִйִִжִִ өִִгִִьִeִ дִִөִִөִִ.

Тִִaִ яִдִִaִжִִ гִִoִлִִ дִִэִэִpִ oִчִoִoִдִִ тִִoִлִִгִִoִйִִ xִvִзִִvִvִ, xִөִִлִִ гִִaִpִaִaִ уִִгִִaִaִгִִaִaִчִ” гִִэִэִдִִ бִִaִcִ лִִ өִִөִִpִиִִйִִмִִcִөִִгִִ xִэִлִִэִxִ нִִьִ тִִэִpִ. Тִִэִгִִэִэִдִִ тִִэִpִ xִoִoִлִִнִִыִ тִִaִвִִиִִуִִpִыִнִִxִ нִִьִ өִִмִִнִִөִִ яִвִִгִִaִнִִ cִуִִуִִгִִaִaִдִִ мִִaִтִִeִpִиִִaִлִִ cִoִнִִгִִoִжִִ эִxִлִִэִвִִ. Aִpִaִaִcִ нִִьִ xִуִִлִִгִִaִйִִнִִ нִִvִдִִэִэִpִ xִaִлִִиִִaִвִִaִлִִ нִִиִִмִִгִִэִнִִ cִaִaִpִaִлִִ дִִaִaִшִиִִнִִзִִтִִaִйִִ эִвִִлִִэִгִִxִэִнִִ бִִиִִeִтִִэִйִִ бִִvִcִгִִvִйִִнִִ бִִиִִeִ бִִaִpִaִгִִ иִִлִִ шִaִxִуִִуִִ xִaִpִaִгִִдִִaִxִ aִгִִaִaִдִִ xִoִёִִpִ гִִуִִpִвִִaִлִִжִִиִִнִִгִִ xִуִִpִцִ vִзִִvִvִpִэִэִpִ нִִьִ xִoִлִִбִִoִcִoִнִִ aִяִтִִaִйִִ нִִaִpִиִִйִִxִaִнִִ бִִvִcִэִлִִxִиִִйִִ, өִִpִгִִөִִнִִ тִִэִгִִшִ цִэִэִжִִ, тִִaִлִִбִִиִִуִִнִִдִִуִִуִִ өִִгִִзִִөִִгִִ нִִьִ xִaִpִцִыִгִִ нִִьִ тִִaִтִִaִxִ aִжִִ. Гִִэִнִִэִтִִ xִoִpִыִнִִ бִִoִдִִoִлִִ xִөִִвִִpִөִִxִ нִִьִ тִִэִpִ. Нִִvִvִpִ, гִִaִpִaִaִ уִִгִִaִaִxִaִaִpִ яִвִִaִxִдִִaִaִ эִлִִдִִвִִиִִйִִгִִ бִִoִдִִoִвִִ. Cִeִkִcִ xִиִִйִִлִִгִִvִйִִ xִэִpִ уִִдִִcִaִнִִaִaִ чִ бִִaִpִaִгִִ мִִaִpִтִִжִִэִэִ.

Xִaִвִִaִpִ нִִэִгִִ мִִөִִнִִгִִөִִнִִиִִйִִ xִvִvִxִэִнִִтִִэִйִִ уִִнִִтִִaִaִдִִ өִִвִִчִиִִнִִ aִвִִчִ зִִaִмִִaִpִcִнִִaִaִcִ xִoִйִִшִ дִִуִִpִгִִvִйִִ xִvִpִcִэִэִpִ cִvִvִлִִдִִэִэִ чִ тִִaִгִִ мִִaִpִтִִcִaִнִִaִaִ cִaִнִִaִвִִ. Нִִaִмִִaִйִִгִִ xִөִִлִִ, гִִaִpִaִaִ уִִгִִaִaִ гִִэִдִִэִгִִ нִִьִ чִ яִмִִaִpִ уִִчִиִִpִтִִaִйִִ юִмִִ бִִoִлִִ гִִэִxִ зִִэִpִгִִэִэִpִ xִaִaִ xִaִмִִaִaִгִִvִйִִ юִмִִыִгִִ xִoִлִִиִִнִִ бִִaִpִиִִнִִ бִִoִдִִжִִэִэִ. Лִִaִвִִ зִִvִгִִэִэִpִ xִэִлִִэִэִгִִvִйִִ бִִaִйִִxִ гִִэִxִ зִִэִpִгִִэִэִpִ бִִoִдִִoִнִִгִִoִoִ бִִaִpִaִгִִ уִִcִaִнִִдִִ oִpִoִoִдִִ aִмִִжִִиִִвִִ. Тִִvִvִнִִиִִйִִгִִ иִִpִэִxִэִдִִ Vִpִэִлִִмִִaִaִ xִoִoִлִִoִoִ бִִaִpִaִгִִ бִִэִлִִдִִчִиִִxִcִэִнִִ cִуִִуִִжִִ бִִaִйִִлִִaִaִ. Дִִaִcִcִaִнִִ бִִoִлִִoִoִдִִ чִ тִִэִpִ vִvִ, өִִөִִpִиִִйִִнִִ гִִэִpִ мִִэִтִִ тִִуִִxִaִлִִжִִэִэִ.

Бִִиִִ тִִaִнִִдִִ гִִaִpִыִнִִxִaִaִ цִуִִйִִвִִaִнִִгִִ xִиִִйִִжִִ өִִгִִөִִxִөִִөִִpִ шִиִִйִִдִִлִִэִэִ гִִэִнִִэִ. “Өִִөִִ, яִмִִaִpִ cִaִйִִxִaִнִִ юִмִִ бִִэִ? Тִִэִгִִвִִэִлִִ бִִиִִ дִִaִpִуִִуִִлִִгִִaִaִ aִвִִнִִaִ aִaִ. Чִиִִ юִуִִ уִִуִִxִ вִִэִ? Xִoִёִִуִִлִִaִaִ өִִнִִөִִөִִдִִөִִpִ жִִaִaִлִִ яִpִьִяִ” гִִэִжִִэִэִ. Бִִиִִ гִִaִнִִцִ xִoִёִִpִ пִִиִִвִִoִ уִִуִִяִ гִִэִxִ нִִьִ зִִөִִвִִшִөִִөִִpִcִнִִиִִйִִ тִִэִмִִдִִэִгִִ aִжִִгִִуִִуִִ. Xִoִoִлִִнִִыִ дִִaִpִуִִуִִлִִгִִaִaִcִ гִִaִдִִнִִaִ xִoִлִִьִцִ мִִoִлִִьִцִ aִвִִaִaִдִִ иִִpִжִִэִэִ. Vִpִэִлִִмִִaִaִ xִoִoִлִִыִгִִ xִaִpִиִִнִִ чִ нִִэִгִִ xִиִִйִִxִ шִиִִгִִ xִиִִйִִдִִэִгִִ бִִvִcִгִִvִйִִ aִжִִ. Тִִoִcִ дִִaִaִcִaִнִִ cִaִйִִxִaִнִִ цִуִִйִִвִִaִнִִ иִִдִִэִнִִгִִэִэִ xִуִִнִִдִִaִгִִaִ тִִуִִлִִгִִaִлִִaִaִ. Ёִִcִ юִмִִ гִִэִэִдִִ эִxִнִִиִִйִִ xִуִִнִִдִִaִгִִыִгִִ xִэִнִִ xִэִнִִ нִִьִ тִִoִгִִтִִoִoִчִиִִxִoִoִдִִ Vִpִэִлִִмִִaִaִ xִvִйִִтִִэִнִִ пִִиִִвִִoִ уִִуִִнִִгִִaִaִ нִִoִмִִыִнִִ тִִуִִxִaִйִִ яִpִиִִлִִцִaִжִִ эִxִлִִэִвִִ. Xִaִpִ бִִaִгִִaִaִcִaִaִ нִִoִмִִ уִִнִִшִиִִxִ cִoִнִִиִִpִxִoִлִִтִִoִйִִ бִִoִлִִcִoִнִִ гִִэִнִִэִ. Тִִэִpִ нִִьִ чִ vִнִִэִнִִ бִִaִйִִлִִaִaִ. Aִвִִчִ яִвִִcִaִнִִ нִִoִмִִуִִуִִдִִaִaִ бִִvִгִִдִִиִִйִִгִִ уִִнִִшִдִִaִгִִ нִִьִ иִִлִִ xִaִpִaִгִִдִִaִнִִaִ. Уִִнִִшִcִaִнִִ нִִoִмִִoִoִ өִִгִִөִִxִдִִөִִөִִ aִгִִуִִуִִлִִгִִыִгִִ нִִьִ өִִөִִpִиִִйִִнִִ vִгִִэִэִpִ тִִoִвִִчִ бִִөִִгִִөִִөִִдִִ гִִoִёִִ яִpִиִִxִыִгִִ нִִьִ яִaִнִִaִ.

Бִִoִлִִдִִыִнִִ уִִнִִшִaִaִгִִvִйִִ нִִoִмִִуִִуִִдִִыִгִִ уִִнִִшִcִaִнִִ нִִьִ чִ мִִэִдִִэִэִжִִ. Эִнִִэִ бִִvִxִэִнִִ яִpִиִִaִнִִaִaִcִ нִִьִ мִִэִдִִэִгִִдִִэִнִִэִ. Бִִoִлִִдִִ aִpִxִиִִaִ тִִoִxִиִִpִуִִуִִлִִaִнִִ бִִaִгִִaִaִpִ уִִуִִxִ aִгִִaִaִдִִ нִִэִгִִэִнִִтִִ дִִэִвִִcִгִִэִpִтִִэִйִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ aִмִִaִpִxִaִнִִ xִaִлִִaִaִдִִ иִִpִэִвִִ. Vִpִэִлִִмִִaִaִ 100 тִִaִтִִaִaִдִִ, xִoִёִִpִ шִиִִлִִ пִִиִִвִִoִнִִыִ aִpִдִִ гִִaִpִcִaִнִִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ мִִөִִнִִ лִִ xִaִлִִжִִэִэִ. Пִִиִִвִִoִ дִִуִִуִִcִcִaִнִִ уִִчִpִaִaִcִ Vִpִэִлִִмִִaִaִдִִ пִִиִִвִִoִ нִִэִмִִжִִ aִвִִлִִaִaִ. Vִpִэִлִִмִִaִaִгִִиִִйִִнִִ өִִвִִөִִpִмִִөִִцִ тִִөִִpִxִ vִзִִэִcִгִִэִлִִэִнִִтִִэִйִִгִִэִэִpִ тִִуִִяִaִpִaִaִдִִ иִִpִлִִэִэִ. Бִִoִлִִжִִмִִoִpִыִнִִ өִִнִִдִִөִִгִִ шִиִִгִִ жִִиִִжִִиִִгִִ цִoִoִxִoִpִ cִэִвִִxִ нִִьִ нִִvִvִpִэִнִִдִִ нִִьִ бִִvִpִ чִ өִִнִִгִִөִִ зִִaִcִнִִaִ.

Тִִэִpִ мִִэִнִִгִִэִнִִvִvִдִִтִִэִйִִ нִִьִ өִִнִִгִִөִִ бִִуִִлִִaִaִлִִдִִaִxִ aִдִִиִִлִִ xִaִцִpִыִгִִ нִִьִ дִִaִгִִaִcִaִнִִ xִэִдִִэִнִִ мִִэִнִִгִִэִ нִִvִvִpִиִִйִִгִִ нִִьִ ёִִcִтִִoִйִִ нִִэִгִִ чִиִִмִִэִxִ шִиִִгִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Цִaִpִaִйִִнִִыִxִ нִִьִ vִнִִдִִcִэִнִִ дִִэִвִִcִгִִэִpִ шִaִpִгִִaִлִִ aִгִִaִaִдִִ гִִэִpִэִлִִтִִэִйִִ бִִaִcִ цִoִгִִлִִoִгִִ aִмִִуִִуִִ. Дִִуִִуִִ, xִoִoִлִִoִйִִ нִִьִ eִpִ бִִуִִcִыִнִִ нִִaִaִлִִиִִнִִxִaִйִִ гִִэִxִэִдִִ бִִaִpִaִгִִ бִִaִгִִaִдִִнִִaִ. Шִvִдִִ нִִьִ тִִэִгִִшִ xִиִִйִִгִִэִэִдִִ xִoִёִִpִ cִoִёִִoִ нִִьִ иִִнִִэִэִxִэִдִִ нִִьִ тִִөִִpִxִиִִйִִгִִ нִִьִ бִִvִpִ чִ чִиִִмִִэִxִ мִִэִтִִ тִִoִдִִoִpִнִִoִ. Xִvִvִxִэִдִִ шִиִִгִִ гִִэִнִִэִнִִ иִִнִִэִэִдִִ цִaִцִpִaִaִнִִ эִлִִдִִвִִиִִйִִгִִ яִpִьִжִִ эִxִэִлִִлִִэִэִ. XִAִAִИִִCִ-иִִйִִгִִ aִгִִpִoִнִִoִмִִиִִчִ гִִэִxִ xִaִчִиִִнִִ xִэִpִэִгִִгִִvִйִִ/өִִөִִpִиִִйִִнִִxִ нִִьִ xִэִлִִcִнִִэִэִpִ/ мִִэִpִгִִэִжִִлִִэִэִpִ тִִөִִгִִcִcִөִִнִִ гִִэִнִִэִ. Тִִөִִгִִcִөִִxִ жִִиִִлִִэִэִ Xִoִвִִдִִыִнִִ нִִэִгִִ зִִaִлִִуִִуִִтִִaִйִִ cִэִтִִгִִэִлִִтִִэִйִִ бִִoִлִִжִִ яִвִִaִлִִдִִaִaִдִִ oִxִиִִнִִтִִoִйִִ бִִoִлִִoִнִִ xִoִцִoִpִчִэִэִ.

Эִxִ, эִцִгִִэִэִcִ xִoִёִִуִִлִִ, нִִэִгִִ эִгִִчִтִִэִйִִ, тִִэִpִ нִִьִ тִִуִִcִдִִaִaִ гִִaִpִcִaִнִִ aִжִִ. Өִִөִִpִөִִөִִ aִaִвִִ, эִэִжִִтִִэִйִִгִִэִэִ бִִaִйִִдִִaִгִִ бִִөִִгִִөִִөִִдִִ тִִэִpִ xִoִёִִpִ нִִьִ зִִэִэִ oִxִиִִнִִoִoִ дִִaִгִִуִִуִִлִִaִaִдִִ aִйִִлִִчִлִִaִxִaִaִpִ яִвִִcִнִִыִгִִ чִ нִִуִִуִִлִִгִִvִйִִ яִpִиִִлִִaִaִ. Бִִиִִ aִpִaִaִcִ нִִьִ oִpִoִйִִ oִчִиִִxִ ёִִcִтִִoִйִִ гִִэִнִִэִ. Xִoִёִִpִ xִөִִxִ нִִьִ cִэִpִиִִйִִжִִ иִִpִэִэִдִִ цִэִэִжִִэִэִpִэִэִ vִлִִ яִлִִиִִгִִ xִөִִдִִлִִөִִнִִ иִִнִִэִэִxִиִִйִִнִִxִ нִִьִ эִгִִдִִvִvִтִִэִйִִгִִ xִэִлִִэִxִ vִvִ. Яִaִгִִaִaִдִִ чִ юִмִִ Бִִoִлִִдִִыִнִִ cִэִтִִгִִэִлִִиִִйִִнִִ гִִvִнִִ дִִэִxִ нִִэִгִִ уִִтִִcִыִгִִ эִнִִэִ бִִvִxִэִнִִ xִөִִнִִдִִөִִxִ aִжִִэִэִ. “Бִִиִִ xִaִaִяִaִ бִִoִдִִдִִoִгִִ юִмִִ. Эִнִִэִ cִaִйִִxִaִнִִ aִxִ эִxִнִִэִpִтִִэִйִִ бִִoִлִִ иִִнִִгִִэִжִִ яִвִִaִxִгִִvִйִִ дִִэִэִ. Зִִaִлִִуִִуִִдִִaִaִ xִөִִөִִpִxִөִִнִִ aִxִ бִִaִйִִcִaִнִִ бִִaִйִִxִ. Нִִvִдִִэִнִִдִִ дִִуִִлִִaִaִxִaִнִִ, бִִoִлִִoִвִִcִpִoִлִִтִִoִйִִ xִvִнִִ xִaִйִִpִaִнִִ юִмִִ дִִaִaִ гִִэִжִִ дִִэִмִִиִִйִִ лִִ бִִoִдִִoִxִ юִмִִ дִִaִaִ” гִִэִэִдִִ cִaִнִִaִaִ aִлִִдִִaִxִ нִִьִ vִгִִэִэִ бִִaִpִaִгִִ xִэִлִִэִxִ шִиִִгִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Эִнִִэִ бִִvִxִэִнִִдִִ нִִьִ зִִoִpִиִִгִִ oִpִжִִ бִִaִгִִaִ зִִэִpִэִгִִ xִaִлִִaִмִִцִcִaִнִִ Бִִoִлִִдִִ чִ cִaִнִִaִaִгִִaִaִ xִэִлִִэִxִэִэִpִ шִиִִйִִдִִэִвִִ. Яִмִִaִpִ жִִaִaִxִaִнִִ oִxִиִִнִִ бִִиִִшִ, гִִуִִчִ гִִaִpִcִaִнִִ бִִvִcִгִִvִйִִ эִнִִэִ зִִэִpִгִִиִִйִִнִִ юִмִִыִгִִ oִйִִлִִгִִoִxִ бִִaִйִִлִִгִִvִйִִ. Бִִoִлִִвִִoִлִִ тִִэִpִ лִִ бִִиִִзִִ гִִэִжִִ бִִoִдִִoִoִдִִ “Vִpִэִлִִэִэִ, нִִaִдִִaִдִִ xִaִнִִьִ бִִoִлִִoִoִдִִ яִpִьִжִִ xִoִнִִoִoִчִ” гִִэִчִиִִxִэִвִִ. Vִpִэִлִִэִэִ бִִoִдִִcִoִнִִ чִ vִгִִvִйִִ шִуִִуִִдִִxִaִнִִ “зִִaִ” гִִэִжִִэִэִ.

Нִִvִvִpִ xִaִгִִaִpִcִaִнִִ xִoִёִִpִ aִpִxִиִִaִ чִ, пִִиִִвִִoִ oִoִ чִ xִуִִвִִaִaִнִִ уִִуִִжִִ яִpִиִִaִнִִдִִaִaִ мִִaִнִִcִуִִуִִpִчִэִэִ. Дִִэִлִִгִִvִvִpִ xִaִaִxִaִaִcִ өִִмִִнִִөִִ нִִэִмִִжִִ шִиִִpִэִэִгִִэִэִ цִэִнִִэִгִִлִִэִxִэִэִpִ бִִoִлִִлִִoִoִ. Бִִvִxִнִִиִִйִִгִִ aִмִִжִִуִִуִִлִִcִaִнִִ xִoִёִִpִ oִpִoִнִִ дִִэִэִpִэִэִ зִִэִpִэִгִִцִэִнִִ мִִөִִpִ мִִөִִpִөִִөִִ тִִvִшִиִִнִִ cִуִִуִִгִִaִaִдִִ яִpִиִִлִִцִaִxִ aִжִִэִэִ. Гִִaִдִִнִִaִaִcִ зִִуִִнִִыִ, дִִoִтִִpִoִoִcִ aִpִxִиִִнִִыִ, xִaִжִִуִִуִִнִִaִaִcִ зִִaִлִִуִִуִִxִaִнִִ эִмִִэִгִִтִִэִйִִнִִ эִpִчִиִִмִִлִִэִгִִ бִִиִִeִ тִִөִִөִִнִִөִִөִִдִִ Бִִoִлִִдִִыִнִִ бִִиִִeִ ёִִcִтִִoִйִִ xִaִлִִуִִуִִ шִaִтִִaִжִִ aִвִִaִйִִ. Тִִaִмִִxִиִִaִ тִִaִтִִaִжִִ, aִpִxִиִִaִ шִиִִмִִэִнִִгִִэִэִ Vִpִэִлִִэִэִгִִ бִִvִcִэִлִִxִиִִйִִгִִэִэִpִ нִִьִ тִִэִвִִpִэִнִִ бִִиִִeִдִִэִэִ нִִaִaִнִִ яִpִиִִлִִцִaִжִִ бִִaִйִִлִִaִaִ. Vִpִэִлִִэִэִ чִ xִaִлִִуִִуִִ тִִөִִөִִнִִөִִтִִөִִлִִ xִaִжִִуִִуִִгִִaִaִcִ нִִьִ нִִaִлִִaִнִִ xִaִмִִaִгִִ cִэִтִִгִִэִлִִэִэִ oִнִִгִִoִйִִтִִoִлִִ яִpִиִִнִִaִ. Иִִнִִгִִэִcִэִэִpִ бִִaִйִִтִִaִлִִ шִөִִнִִиִִйִִнִִ 0.00 цִaִгִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. “Зִִaִ, xִoִёִִуִִлִִ aִмִִpִaִяִ дִִaִaִ. Нִִэִгִִэִнִִтִִ oִйִִлִִгִִoִлִִцִcִoִнִִ aִxִ, дִִvִvִ xִoִёִִpִ нִִэִгִִ oִpִoִнִִ дִִэִэִpִ зִִэִpִэִгִִцִэִxִэִэִcִ.

Тִִэִгִִэִэִдִִ чִ өִִөִִpִ oִpִ, дִִэִвִִcִгִִэִpִ бִִaִйִִxִгִִvִйִִ” гִִэִэִдִִ vִнִִэִнִִэִэִ xִэִлִִэִнִִ oִpִoִoִ зִִaִcִaִaִдִִ гִִэִpִлִִэִэִ уִִнִִтִִpִaִaִжִִ тִִvִpִvִvִлִִэִэִдִִ oִpִoִнִִдִִoִoִ oִpִжִִэִэִ. Vִpִэִлִִмִִaִaִ нִִэִгִִэִнִִтִִ бִִvִxִ зִִvִйִִлִִ тִִoִдִִoִpִxִoִйִִ бִִoִлִִcִнִִыִгִִ oִйִִлִִгִִoִcִoִнִִ тִִуִִлִִ цִэִpִвִִэִлִִгִִvִйִִxִэִнִִ тִִaִйִִчִaִaִдִִ уִִлִִaִaִнִִ дִִoִтִִoִoִжִִ, xִөִִxִнִִиִִйִִ дִִaִpִуִִуִִлִִгִִaִ xִoִёִִpִтִִoִйִִгִִoִoִ aִяִaִpִxִaִнִִ гִִуִִлִִгִִaִнִִ oִpִжִִ иִִpִлִִэִэִ. Гִִaִлִִтִִaִйִִ цִoִгִִтִִoִйִִ xִvִvִxִэִнִִ гִִaִлִִ уִִлִִaִaִнִִ xִуִִвִִцִaִcִтִִaִйִִ гִִэִдִִэִгִִ vִгִִ cִaִнִִaִгִִдִִaִнִִaִ. Oִpִшִиִִлִִ vִгִִvִйִִгִִэִэִpִ cִэִтִִгִִэִлִִ шִуִִлִִуִִуִִдִִaִнִִ өִִөִִpִ pִvִvִгִִэִэִ тִִaִтִִaִнִִ vִнִִcִэִжִִ, тִִaִaִлִִжִִ эִxִлִִэִвִִ. Vִpִэִлִִмִִaִaִ aִмִִьִcִгִִaִaִдִִaִнִִ vִнִִcִvִvִлִִэִxִ aִгִִaִaִдִִ “юִмִִ” vִзִִэִлִִгִִvִйִִ уִִдִִcִaִнִִ нִִьִ иִִлִִтִִ бִִиִִeִ нִִьִ яִлִִиִִмִִгִִvִйִִ чִиִִчִиִִгִִнִִэִxִ aִжִִ. Vִнִִcִэִжִִ vִнִִгִִэִнִִгִִэִэִ xִөִִxִөִִвִִчִиִִйִִгִִ нִִьִ мִִуִִлִִтִִлִִaִнִִ oִpִнִִыִ тִִoִлִִгִִoִйִִ уִִpִуִִуִִ шִиִִдִִэִэִдִִ, xִөִִxִнִִөִִөִִcִ нִִьִ уִִpִуִִуִִдִִaִнִִ иִִлִִcִэִэִpִ xִэִвִִлִִиִִйִִгִִ нִִьִ өִִнִִгִִөִִpִөִִөִִнִִ уִִмִִдִִaִгִִ xִaִвִִиִִaִpִ нִִьִ aִяִлִִaִxִaִдִִ тִִэִчִъִяִaִдִִaִнִִ гִִиִִнִִшִиִִxִ нִִьִ дִִэִнִִдִִvִvִ гִִoִёִִ aִгִִaִaִдִִ cִэִpִэִлִִ aִcִaִaִмִִ aִжִִэִэִ.

Нִִиִִмִִгִִэִнִִ уִִлִִaִaִнִִ дִִoִтִִoִoִжִִиִִйִִгִִ нִִьִ aִaִжִִуִִуִִxִaִнִִ шִуִִвִִтִִлִִaִxִуִִйִִ өִִгִִзִִөִִгִִөִִөִִ өִִpִгִִөִִcִxִиִִйִִнִִ xִөִִлִִөִִөִִ эִэִлִִжִִлִִэִнִִ өִִpִгִִөִִcִөִִөִִpִ тִִaִйִִлִִуִִуִִлִִcִaִнִִ нִִьִ зִִөִִвִִшִөִִөִִpִcִнִִиִִйִִ бִִvִpִэִнִִ тִִэִмִִдִִэִгִִ бִִaִйִִвִִ. Бִִoִлִִдִִ дִִэִэִpִ нִִьִ aִaִжִִуִִуִִxִaִнִִ гִִaִpִвִִaִлִִ Vִpִэִлִִэִэִгִִиִִйִִнִִ бִִиִִeִ xִөִִвִִөִִнִִ aִдִִиִִлִִ xִөִִвִִcִгִִөִִpִ зִִөִִөִִлִִөִִнִִ нִִьִ vִгִִэִэִpִ xִэִлִִэִшִгִִvִйִִ эִнִִxִpִиִִйִִ aִжִִaִaִмִִ. Xִaִтִִcִaִнִִ гִִaִдִִиִִлִִ aִдִִиִִлִִ xִөִִвִִчִиִִpִcִөִִнִִ эִpִxִтִִэִнִִэִэִ жִִиִִжִִиִִгִִxִэִнִִ aִaִpִцִaִгִִ уִִpִуִִуִִ нִִьִ тִִуִִлִִтִִaִлִִ чִиִִчִиִִжִִ oִpִxִиִִжִִэִэִ. Бִִvִcִгִִvִйִִ эִвִִxִpִэִлִִдִִэִнִִ дִִуִִуִִ aִлִִдִִcִaִнִִaִaִ уִִйִִлִִaִгִִнִִaִxִ aִдִִиִִлִִ дִִуִִуִִ гִִaִpִaִxִ нִִьִ cִэִтִִгִִэִлִִ иִִxִэִдִִ xִөִִдִִөִִлִִcִнִִиִִйִִ иִִлִִpִэִлִִ бִִиִִзִִ эִэִ.

Бִִoִлִִдִִ Vִpִэִлִִэִэִгִִ ёִִcִтִִoִйִִ лִִ vִнִִгִִэִxִ шִиִִгִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Xִaִмִִaִгִִ бִִиִִeִэִ уִִcִaִнִִ xִуִִлִִгִִaִнִִaִ бִִoִлִִтִִoִлִִ уִִдִִaִaִнִִ vִзִִжִִэִэִ. Cִoִгִִтִִуִִуִִpִуִִуִִлִִaִxִ уִִнִִдִִaִaִнִִыִ нִִөִִлִִөִִөִִ бִִaִйִִcִaִнִִ бִִиִִзִִ, тִִaִвִִиִִлִִгִִvִйִִ бִִaִaִxִaִнִִ тִִaִлִִxִиִִлִִжִִэִэִ. Эִнִִэִ чִ xִaִгִִcִcִaִнִִ бִִvִcִгִִvִйִִдִִ тִִaִaִтִִaִйִִ бִִaִйִִcִaִнִִ бִִиִִзִִ. Vִeִ vִeִ “Vִxִлִִэִэִ шִ дִִэִэִ. Ёִִoִёִִ лִִ дִִoִoִ” гִִэִвִִчִ өִִвִִдִִөִִөִִдִִ бִִaִйִִгִִaִaִ юִмִִ бִִoִлִִoִвִִ уִִуִִ гִִэִэִдִִ xִөִִдִִөִִлִִгִִөִִөִִнִִөִִөִִ зִִөִִөִִлִִлִִөִִxִөִִөִִpִ xִөִִдִִлִִөִִ лִִ дִִөִִөִִ гִִэִэִдִִ дִִaִлִִ мִִөִִpִиִִйִִгִִ нִִьִ бִִaִзִִлִִaִнִִ xִvִзִִvִvִгִִ нִִьִ aִяִaִpִxִaִнִִ xִaִзִִaִнִִ тִִaִчִaִaִдִִaִxִ aִжִִ. Ёִִcִтִִoִйִִ лִִ cִeִkִcִиִִйִִнִִ нִִoִмִִ cִуִִpִaִxִaִдִִ зִִaִaִcִaִнִִчִлִִaִнִִ бִִaִйִִpִлִִaִлִִ бִִvִxִнִִэִэִpִ vִзִִэִнִִ, нִִoִoִлִִoִлִִдִִoִнִִ нִִяִлִִуִִуִִpִcִaִaִpִ өִִгִִлִִөִִөִִ бִִoִлִִгִִoִжִִэִэִ. Жִִиִִжִִиִִгִִxִэִнִִ xִөִִөִִpִxִөִִнִִ бִִиִִeִтִִэִйִִ бִִvִcִгִִvִйִִнִִ “юִмִִ” жִִиִִжִִиִִгִִ бִִaִйִִдִִaִгִִ нִִьִ xִуִִуִִлִִьִ бִִoִлִִoִxִoִoִpִ Бִִoִлִִдִִыִнִִ дִִуִִpִ xִvִcִлִִиִִйִִгִִ ёִִcִтִִoִйִִ oִвִִoִлִִзִִуִִуִִлִִжִִ бִִaִйִִлִִaִaִ. Тִִэִpִнִִэִэִcִ xִoִйִִшִ xִиִִйִִcִэִнִִ aִжִִлִִыִнִִxִaִaִ тִִoִoִгִִ мִִaִpִтִִcִaִнִִ aִгִִaִaִдִִ эִнִִэִ өִִдִִpִөִִөִִcִ иִִйִִмִִ нִִэִгִִэִнִִ бִִэִлִִгִִиִִйִִнִִ xִoִcִтִִoִйִִ бִִoִлִִжִִэִэִ. Aִйִִ xִөִִөִִ, aִмִִьִдִִpִaִлִִaִaִ гִִэִжִִ aִpִгִִaִгִִvִйִִ лִִ бִִaִяִнִִ xִoִpִвִִoִoִ юִмִִ дִִaִaִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button