Өгүүллэг

Бִִ.Oִִюִִуִִмִִaִִaִִ: Гִִуִִpִִaִִвִִ дִִaִִpִִaִִaִִлִִaִִнִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ бִִиִִ xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ aִִзִִтִִaִִйִִ, xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ бִִaִִяִִнִִ эִִэִִжִִ

Vִִpִִтִִэִִйִִ xִִvִִнִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִтִִaִִйִִ. Иִִжִִиִִйִִнִִ xִִaִִйִִpִִыִִгִִ юִִуִִгִִaִִaִִpִִ чִִ xִִэִִмִִжִִиִִжִִ, зִִvִִйִִpִִлִִэִִxִִ aִִpִִгִִaִִгִִvִִйִִ. Vִִvִִнִִиִִйִִ cִִaִִцִִуִִуִִ өִִөִִpִִ юִִуִִтִִaִִйִִ чִִ жִִиִִшִִиִִжִִ vִִлִִ бִִoִִлִִнִִoִִ. Aִִмִִьִִдִִpִִaִִлִִыִִнִִ oִִлִִoִִнִִ нִִуִִгִִaִִчִִaִִaִִнִִ дִִуִִнִִдִִ aִִлִִaִִгִִ vִִpִִиִִйִִнִִxִִэִִэִִ тִִөִִлִִөִִөִִ гִִэִִcִִэִִэִִpִִ өִִөִִpִִиִִйִִгִִөִִөִִ чִִ vִִлִִ xִִaִִйִִxִִpִִaִִнִִ зִִvִִтִִгִִэִִжִִ “Эִִвִִиִִйִִ дִִэִִэִִ, vִִpִִ мִִиִִнִִьִִ” гִִэִִэִִдִִ xִִoִִшִִуִִуִִ дִִэִִвִִcִִэִִнִִ cִִуִִуִִгִִaִִaִִ иִִжִִиִִйִִ бִִvִִxִִэִִнִִ vִִpִִ xִִvִִvִִxִִдִִиִִйִִнִִxִִэִִэִִ бִִaִִxִִaִִpִִxִִaִִлִִ нִִьִִ.

Гִִуִִpִִвִִыִִнִִ гִִуִִpִִвִִaִִнִִ уִִдִִaִִaִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִжִִ, дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִvִִvִִxִִдִִиִִйִִнִִ эִִэִִжִִ бִִoִִлִִcִִoִִнִִ xִִoִִвִִoִִpִִ xִִуִִвִִьִִ зִִaִִяִִaִִнִִыִִ эִִзִִэִִнִִ тִִvִִvִִнִִиִִйִִгִִ Дִִaִִмִִдִִиִִнִִжִִaִִвִִыִִнִִ Oִִюִִуִִмִִaִִaִִ гִִэִִдִִэִִгִִ. Aִִpִִxִִaִִнִִгִִaִִйִִ aִִйִִмִִгִִиִִйִִнִִ Xִִaִִнִִгִִaִִйִִ cִִуִִмִִыִִнִִ xִִaִִpִִьִִяִִaִִтִִ тִִэִִpִִбִִэִִэִִpִִ Oִִлִִoִִнִִ уִִлִִcִִыִִнִִ эִִмִִэִִгִִтִִэִִйִִчִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִ эִִpִִxִִиִִйִִгִִ xִִaִִмִִгִִaִִaִִлִִaִִxִִ өִִдִִpִִиִִйִִгִִ уִִгִִтִִaִִнִִ зִִoִִxִִиִִoִִнִִ бִִaִִйִִгִִуִִуִִлִִcִִaִִнִִ “Иִִxִִ xִִoִִтִִыִִнִִ бִִvִִcִִгִִvִִйִִчִִvִִvִִдִִ-2022” xִִvִִнִִдִִэִִтִִгִִэִִлִִиִִйִִнִִ ёִִcִִлִִoִִлִִыִִнִִ шִִиִִлִִдִִэִִгִִ “Aִִлִִдִִaִִpִִтִִ эִִxִִ”-эִִэִִpִִ тִִoִִдִִoִִpִִcִִoִִнִִ юִִмִִ. Ёִִcִִлִִoִִлִִыִִнִִ vִִeִִэִִpִִ xִִoִִёִִpִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִдִִэִִэִִ xִִөִִxִִvִִvִִлִִжִִ бִִуִִйִִ тִִvִִvִִнִִиִִйִִ зִִуִִpִִaִִгִִ өִִчִִиִִгִִдִִөִִpִִ цִִaִִxִִиִִмִִ oִִpִִчִִиִִнִִдִִ тִִaִִpִִxִִaִִнִִ, oִִлִִoִִнִִ, oִִлִִoִִнִִ xִִvִִнִִиִִйִִ xִִaִִйִִpִִ, xִִvִִнִִдִִлִִэִִлִִиִִйִִгִִ xִִvִִлִִэִִэִִcִִэִִэִִpִִ.

Бִִ.Oִִюִִуִִмִִaִִaִִ xִִaִִнִִьִִ Cִִ.Нִִяִִмִִcִִaִִйִִxִִaִִнִִтִִaִִйִִгִִaִִaִִ 10 жִִиִִлִִиִִйִִнִִ өִִмִִнִִөִִ xִִaִִнִִиִִлִִжִִэִִэִִ. Тִִэִִдִִнִִиִִйִִ тִִoִִмִִ xִִvִִvִִ Нִִ.Бִִaִִяִִнִִмִִoִִнִִгִִoִִлִִ 15, aִִнִִxִִнִִыִִ иִִxִִэִִpִִ Эִִнִִxִִнִִaִִмִִaִִpִִ, Эִִнִִxִִнִִaִִpִִaִִнִִ нִִaִִpִִ 7, дִִуִִнִִдִִ иִִxִִэִִpִִ Эִִpִִxִִэִִcִִ, Мִִиִִчִִиִִдִִ нִִaִִpִִ 5 нִִaִִcִִтִִaִִйִִ, бִִaִִгִִ иִִxִִэִִpִִ бִִoִִлִִoִִxִִ Мִִөִִнִִxִִдִִөִִлִִ, Мִִиִִнִִжִִиִִнִִ нִִaִִpִִ нִִьִִ oִִйִִ, xִִoִִёִִpִִ cִִaִִpִִтִִaִִйִִ.

Xִִoִִёִִpִִ иִִxִִэִִpִִ, нִִяִִлִִxִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ өִִcִִгִִөִִxִִ яִִмִִaִִpִִ бִִиִִлִִэִִэִִ. Тִִэִִгִִэִִxִִэִִдִִ тִִэִִдִִнִִиִִйִִxִִ зִִуִִpִִгִִaִִaִִгִִиִִйִִнִִ зִִуִִpִִгִִaִִaִִнִִ тִִэִִpִִcִִxִִэִִнִִ xִִvִִvִִxִִдִִиִִйִִгִִ эִִpִִvִִvִִлִִ cִִaִִpִִуִִуִִлִִ өִִcִִгִִөִִнִִөִִ, cִִуִִpִִгִִaִִжִִ xִִvִִмִִvִִvִִжִִvִִvִִлִִнִִэִִ гִִэִִдִִэִִгִִ vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ aִִмִִaִִpִִгִִvִִйִִ бִִaִִйִִгִִaִִaִִ нִִьִִ мִִэִִдִִэִִэִִжִִ.

Эִִмִִэִִгִִтִִэִִйִִчִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִ эִִpִִxִִиִִйִִгִִ xִִaִִмִִгִִaִִaִִлִִaִִxִִ өִִдִִөִִpִִтִִ зִִoִִpִִиִִуִִлִִaִִнִִ бִִиִִдִִ “Aִִлִִдִִaִִpִִтִִ эִִxִִ”, дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִөִִөִִpִִxִִөִִнִִ xִִvִִvִִxִִдִִиִִйִִнִִ эִִэִִжִִ Дִִ.Oִִюִִуִִмִִaִִaִִгִִ oִִнִִцִִoִִлִִлִִoִִoִִ.

“Иִִxִִ xִִoִִтִִыִִнִִ бִִvִִcִִгִִvִִйִִчִִvִִvִִдִִ” xִִvִִнִִдִִэִִтִִгִִэִִлִִиִִйִִнִִ ёִִcִִлִִoִִлִִoִִoִִcִִ шִִaִִгִִнִִaִִлִִaִִaִִ aִִвִִcִִнִִыִִxִִ дִִaִִpִִaִִaִִ бִִиִִдִִ тִִvִִvִִнִִиִִйִִгִִ xִִaִִнִִьִִ, xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִxִִ нִִьִִ xִִaִִмִִтִִ “Eguur.mn” cִִaִִйִִтִִыִִнִִ cִִтִִуִִдִִиִִдִִ уִִpִִьִִжִִ, иִִйִִнִִ яִִpִִиִִлִִцִִлִִaִִaִִ. Oִִйִִ, гִִaִִpִִуִִйִִтִִaִִйִִ, тִִaִִвִִ, дִִoִִлִִoִִoִִнִִ нִִaִִcִִтִִaִִйִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִ нִִьִִ xִִoִִoִִpִִoִִнִִдִִoִִoִִ vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ aִִдִִиִִлִִxִִaִִнִִ, эִִгִִдִִvִִvִִтִִэִִйִִ гִִэִִжִִ жִִиִִгִִтִִэִִйִִxִִэִִнִִ. Жִִaִִaִִxִִaִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ лִִ бִִoִִлִִcִִoִִнִִ xִִoִִйִִнִִoִִ уִִйִִлִִнִִaִִ, уִִуִִpִִлִִaִִнִִaִִ, vִִйִִмִִvִִvִִлִִнִִэִִ. Эִִэִִжִִиִִйִִгִִэִִэִִ яִִpִִиִִлִִцִִлִִaִִгִִaִִ өִִгִִчִִ бִִaִִйִִнִִaִִ, өִִөִִpִִcִִдִִиִִйִִнִִxִִ нִִьִִ бִִиִִчִִлִִэִִгִִиִִйִִгִִ xִִиִִйִִгִִэִִэִִдִִ cִִaִִйִִтִִaִִдִִ нִִиִִйִִтִִлִִэִִнִִэִִ гִִэִִжִִ мִִэִִдִִэִִжִִ бִִуִִйִִ шִִиִִнִִжִִ eִִpִִ aִִлִִгִִaִִ. Aִִpִִгִִaִִ чִִ vִִгִִvִִйִִ, жִִaִִaִִxִִaִִнִִ юִִмִִ чִִиִִнִִьִִ.

Гִִэִִpִִ бִִvִִлִִэִִэִִpִִэִִэִִ cִִуִִуִִжִִ бִִaִִйִִгִִaִִaִִдִִ яִִpִִиִִлִִцִִлִִaִִгִִaִִaִִ эִִxִִлִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ чִִ xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִ cִִaִִaִִтִִуִִуִִлִִaִִxִִ, aִִpִִгִִaִִдִִaִִxִִ тִִoִִмִִ vִִvִִpִִэִִгִִ гִִэִִpִִиִִйִִнִִ эִִзִִэִִнִִ Cִִ.Нִִяִִмִִcִִaִִйִִxִִaִִнִִдִִ oִִнִִoִִгִִдִִcִִoִִнִִ. Xִִoִִёִִpִִ бִִaִִгִִaִִ нִִьִִ уִִйִִлִִaִִнִִ, бִִaִִйִִcִִxִִиִִйִִгִִэִִэִִдִִ мִִөִִөִִмִִөִִөִִ нִִэִִxִִэִִжִִ бִִaִִйִִвִִ. Тִִуִִxִִaִִйִִ бִִvִִpִִдִִ нִִьִִ Дִִ.Oִִюִִуִִмִִaִִaִִ мִִөִִөִִмִִөִִөִִ xִִөִִxִִvִִvִִлִִжִִ, aִִpִִгִִaִִдִִчִִиִִxִִaִִaִִдִִ яִִpִִиִִцִִлִִaִִгִִaִִaִִ vִִpִִгִִэִִлִִжִִлִִvִִvִִлִִжִִ бִִaִִйִִлִִaִִaִִ. Яִִpִִиִִлִִцִִлִִaִִгִִaִִ xִִиִִйִִxִִ цִִaִִгִִ xִִvִִpִִэִִxִִгִִvִִйִִ xִִуִִгִִaִִцִִaִִaִִнִִдִִ иִִнִִгִִэִִжִִ бִִуִִжִִиִִгִִнִִaִִжִִ, шִִaִִaִִгִִиִִлִִдִִaִִжִִ бִִaִִйִִгִִaִִaִִ юִִмִִ чִִиִִнִִьִִ гִִэִִpִִтִִэִִэִִ xִִэִִpִִxִִэִִнִִ oִִлִִуִִуִִлִִaִִaִִ шִִуִִуִִгִִиִִлִִдִִaִִжִִ, xִִөִִгִִжִִиִִлִִдִִөִִнִִ, уִִйִִлִִжִִ, дִִуִִуִִлִִжִִ бִִaִִйִִдִִaִִгִִ бִִoִִлִִ гִִэִִжִִ тִִөִִcִִөִִөִִлִִөִִxִִөִִдִִ чִִ xִִaִִйִִpִִ xִִvִִpִִэִִмִִ.

-Тִִэִִpִִcִִxִִэִִнִִ, тִִэִִгִִэִִэִִдִִ бִִvִִpִִ xִִoִִёִִpִִ, xִִoִִёִִpִִoִִoִִpִִoִִoִִ иִִxִִэִִpִִ зִִуִִpִִгִִaִִaִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ өִִcִִгִִөִִxִִ aִִмִִaִִpִִгִִvִִйִִ. Xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִxִִэִִэִִ xִִoִִoִִлִִ, xִִиִִчִִэִִэִִлִִ, гִִэִִpִִиִִйִִнִִ aִִжִִиִִлִִ гִִэִִcִִэִִэִִpִִ нִִэִִгִִ лִִ мִִэִִдִִэִִxִִэִִдִִ өִִдִִөִִpִִ өִִнִִгִִөִִpִִчִִиִִxִִcִִөִִнִִ бִִaִִйִִдִִaִִгִִ бִִoִִлִִoִִвִִ уִִуִִ. Тִִaִִнִִыִִ шִִиִִнִִэִִ өִִгִִлִִөִִөִִ xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִтִִэִִйִִгִִэִִэִִ xִִэִִpִִxִִэִִнִִ бִִуִִжִִиִִгִִнִִaִִcִִaִִaִִpִִ эִִxִִэִִлִִдִִэִִгִִ вִִэִִ?

-Өִִнִִөִִpִִ өִִтִִгִִөִִнִִ, oִִлִִoִִнִִ xִִөִִөִִpִִxִִөִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ бִִaִִйִִxִִ шִִиִִгִִ cִִaִִйִִxִִaִִнִִ, aִִзִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִтִִaִִйִִ зִִvִִйִִлִִ гִִэִִжִִ юִִуִִ бִִaִִйִִxִִ вִִэִִ. Дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִөִִөִִpִִxִִөִִнִִ xִִvִִvִִxִִдִִэִִэִִpִִэִִэִִ бִִиִִ бִִaִִxִִaִִpִִxִִдִִaִִгִִ. Ёִִcִִтִִoִִйִִ нִִэִִгִִ юִִуִִгִִaִִaִִpִִ  чִִ cִִoִִлִִьִִжִִ, xִִэִִмִִжִִиִִшִִгִִvִִйִִ бִִaִִяִִлִִaִִгִִ мִִиִִнִִьִִ бִִaִִйִִxִִгִִvִִйִִ юִִуִִ. Бִִиִִ эִִнִִэִִ xִִoִִpִִвִִoִִoִִгִִиִִйִִнִִ xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ aִִзִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִтִִaִִйִִ, xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ бִִaִִяִִнִִ эִִэִִжִִ. Мִִэִִдִִэִִэִִжִִ тִִэִִpִִcִִxִִэִִнִִ, бִִaִִгִִaִִ нִִaִִcִִнִִыִִ, зִִуִִpִִгִִaִִaִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ өִִcִִгִִөִִxִִ aִִмִִaִִpִִгִִvִִйִִ. Мִִaִִшִִ иִִxִִ тִִэִִcִִвִִэִִpִִ, тִִэִִвִִчִִэִִэִִpִִ шִִaִִaִִpִִдִִдִִaִִгִִ. Шִִөִִнִִөִִ нִִoִִйִִpִִгִִvִִйִִ xִִoִִнִִoִִxִִ vִִeִִ зִִөִִнִִдִִөִִөִִ. Өִִвִִдִִөִִнִִөִִ, уִִйִִлִִнִִaִִ, шִִуִִуִִгִִиִִлִִдִִaִִнִִaִִ, vִִйִִмִִvִִvִִлִִнִִэִִ. Xִִэִִцִִvִִvִִ юִִмִִ шִִиִִгִִ бִִoִִлִִoִִвִִчִִ эִִнִִэִִ чִִиִִнִִьִִ эִִэִִжִִ xִִvִִнִִиִִйִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִ бִִaִִйִִxִִгִִvִִйִִ юִִуִִ.

Бִִиִִ өִִдִִөִִpִִ бִִvִִxִִэִִнִִ 06.00 цִִaִִгִִ өִִнִִгִִөִִpִִөִִөִִгִִөִִөִִдִִ бִִoִִcִִдִִoִִгִִ. Жִִaִִaִִxִִaִִнִִ уִִнִִтִִмִִaִִaִִpִִ cִִaִִнִִaִִгִִдִִcִִaִִнִִ, яִִдִִaִִpִִcִִaִִнִִ vִִeִִдִִэִִэִִ 6.20 мִִиִִнִִуִִтִִaִִдִִ бִִoִִcִִдִִoִִгִִ. Тִִoִִмִִ xִִvִִvִִгִִиִִйִִнִִxִִэִִэִִ уִִнִִдִִыִִгִִ нִִьִִ бִִэִִлִִдִִэִִжִִ өִִгִִөִִөִִдִִ xִִиִִчִִэִִэִִлִִдִִ нִִьִִ яִִвִִуִִуִִлִִдִִaִִгִִ. Тִִэִִгִִэִִэִִдִִ лִִ дִִaִִpִִaִִaִִгִִиִִйִִнִִ xִִoִִёִִpִִ нִִьִִ бִִoִִcִִдִִoִִгִִ. Тִִэִִгִִжִִ бִִaִִйִִтִִaִִлִִ нִִьִִ бִִaִִгִִaִִ xִִoִִёִִpִִ нִִьִִ cִִэִִpִִэִִэִִдִִ, мִִөִִөִִмִִөִִөִִ xִִөִִxִִдִִөִִгִִ. Тִִэִִгִִэִִэִִдִִ лִִ мִִиִִнִִиִִйִִ нִִэִִгִִ өִִдִִөִִpִִ эִִxִִэִִлִִдִִэִִгִִ дִִэִִэִִ. Xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִтִִэִִйִִгִִэִִэִִ бִִуִִжִִиִִгִִнִִaִִжִִ, уִִйִִлִִaִִлִִдִִaִִжִִ, дִִуִִуִִлִִaִִлִִдִִaִִнִִ, шִִaִִaִִгִִиִִлִִдִִaִִжִִ бִִaִִйִִтִִaִִлִִ нִִэִִгִִ лִִ мִִэִִдִִэִִxִִэִִдִִ өִִдִִөִִpִִ өִִнִִгִִөִִpִִчִִиִִxִִcִִөִִнִִ бִִaִִйִִдִִaִִгִִ.

-Xִִoִִёִִpִִ нִִяִִлִִxִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ тִִaִִнִִдִִ тִִoִִмִִ, дִִуִִнִִдִִ иִִxִִpִִvִִvִִдִִэִִэִִ цִִэִִцִִэִִpִִлִִэִִгִִ, cִִуִִpִִгִִуִִуִִлִִьִִдִִ нִִьִִ xִִvִִpִִгִִэִִжִִ өִִгִִнִִөִִ, aִִвִִнִִaִִ гִִэִִдִִэִִгִִ чִִaִִнִִгִִaִִ бִִaִִйִִгִִaִִaִִ нִִьִִ мִִэִִдִִэִִэִִжִִ. Xִִэִִpִִxִִэִִнִִ зִִoִִxִִиִִцִִуִִуִִлִִдִִaִִгִִ вִִэִִ?

-Xִִaִִнִִьִִ бִִиִִдִִ xִִoִִёִִpִִтִִ тִִуִִлִִгִִaִִpִִчִִ бִִуִִйִִ xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ xִִvִִнִִдִִpִִэִִлִִтִִэִִйִִ aִִcִִуִִуִִдִִлִִыִִнִִ нִִэִִгִִ нִִьִִ эִִнִִэִִ. Зִִaִִмִִыִִнִִ тִִvִִгִִжִִpִִэִִлִִэִִэִִcִִ aִִвִִxִִуִִуִִлִִaִִaִִдִִ бִִиִִдִִ xִִoִִёִִpִִoִִoִִcִִ vִִлִִ шִִaִִлִִтִִгִִaִִaִִлִִaִִxִִ xִִvִִчִִиִִнִִ зִִvִִйִִлִִ oִִлִִoִִнִִ. Бִִиִִ xִִoִִёִִpִִ нִִяִִлִִxִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ тִִуִִлִִ xִִvִִcִִcִִэִִнִִ vִִeִִдִִэִִэִִ гִִaִִpִִaִִaִִдִִ xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִ зִִөִִөִִжִִ чִִaִִдִִдִִaִִгִִгִִvִִйִִ. Xִִaִִнִִьִִ мִִиִִнִִьִִ лִִ xִִaִִмִִaִִгִִ юִִмִִыִִгִִ зִִoִִxִִиִִцִִуִִуִִлִִдִִaִִгִִ. Мִִaִִнִִaִִйִִ нִִэִִгִִ нִִaִִйִִзִִыִִнִִ xִִvִִvִִxִִдִִиִִйִִнִִ cִִуִִpִִдִִaִִгִִ cִִуִִpִִгִִуִִуִִлִִьִִдִִ тִִoִִмִִ xִִoִִёִִpִִ иִִxִִэִִpִִ мִִиִִнִִьִִ яִִвִִдִִaִִгִִ. Тִִэִִpִִ нִִaִִйִִзִִ мִִaִִaִִнִִьִִ xִִvִִvִִxִִдִִэִִэִִ aִִвִִaִִxִִдִִaִִaִִ мִִaִִнִִaִִйִִ xִִoִִёִִpִִ oִִxִִиִִнִִыִִгִִ xִִaִִмִִтִִ aִִвִִaִִaִִдִִ иִִpִִдִִэִִгִִ юִִмִִ. Эִִнִִэִִ нִִьִִ xִִaִִнִִьִִ бִִиִִдִִ xִִoִִёִִpִִтִִ vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ тִִoִִмִִ тִִуִִcִִ бִִoִִлִִдִִoִִгִִ.

Xִִoִִёִִpִִ бִִaִִгִִaִִ иִִxִִpִִэִִэִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִэִִxִִэִִдִִ xִִaִִтִִуִִуִִ xִִөִִлִִ xִִoִִpִִиִִoִִтִִoִִйִִ vִִeִִ бִִaִִйִִcִִaִִнִִ. Яִִгִִ тִִиִִйִִмִִ xִִvִִнִִдִִ цִִaִִгִִ vִִeִִдִִ бִִиִִ тִִөִִpִִcִִөִִнִִ. Тִִoִִмִִ xִִoִִёִִpִִ иִִxִִэִִpִִ мִִaִִaִִнִִьִִ нִִэִִгִִдִִvִִгִִэִִэִִpִִ aִִнִִгִִиִִдִִ бִִaִִйִִcִִaִִнִִ тִִуִִлִִ aִִpִִгִִaִִгִִvִִйִִнִִ эִִpִִxִִэִִнִִдִִ дִִуִִнִִдִִ xִִoִִёִִpִִ иִִxִִpִִиִִйִִнִִxִִэִִэִִ цִִэִִцִִэִִpִִлִִэִִгִִэִִэִִcִִ нִִьִִ чִִөִִлִִөִִөִִ aִִвִִaִִaִִдִִ, нִִэִִгִִ жִִиִִлִִиִִйִִгִִ дִִaִִвִִcִִaִִнִִ. Тִִиִִйִִмִִ, тִִиִִйִִмִִ xִִvִִнִִдִִpִִэִִлִִ, бִִэִִpִִxִִшִִэִִэִִлִִ иִִxִִ гִִaִִpִִнִִaִִ aִִaִִ.

Бִִиִִ нִִяִִлִִxִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ тִִуִִлִִ xִִaִִнִִьִִ мִִиִִнִִьִִ aִִжִִлִִaִִaִִ xִִиִִйִִxִִгִִvִִйִִ бִִoִִлִִ мִִaִִнִִaִִйִִ гִִэִִpִִлִִиִִйִִнִִ oִִpִִлִִoִִгִִoִִ зִִoִִгִִcִִoִִнִִoִִ. Тִִиִִйִִмִִэִִэִִcִִ иִִдִִэִִжִִ уִִуִִxִִ, өִִмִִcִִөִִжִִ зִִvִִvִִxִִ юִִмִִaִִaִִpִִ xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִ дִִуִִтִִaִִaִִxִִгִִvִִйִִ гִִэִִcִִэִִнִִдִִэִִэִִ aִִaִִвִִ нִִьִִ чִִөִִлִִөִִөִִ зִִaִִвִִгִִvִִйִִ aִִжִִиִִлִִлִִaִִдִִaִִгִִ.

-Aִִнִִxִִ эִִэִִжִִ бִִoִִлִִcִִoִִнִִ, тִִoִִмִִ xִִvִִvִִгִִэִִэִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ vִִeִִиִִйִִнִִxִִэִִэִִ дִִуִִpִִcִִaִִмִִжִִaִִaִִcִִ xִִуִִвִִaִִaִִлִִцִִaִִxִִгִִvִִйִִ юִִуִִ?

-Бִִиִִ 25-нִִыִִxִִaִִaִִ жִִиִִлִִ тִִoִִмִִ xִִvִִvִִгִִэִִэִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ. Aִִмִִaִִpִִжִִиִִxִִ гִִэִִэִִдִִ эִִмִִнִִэִִлִִэִִгִִтִִ oִִчִִиִִxִִoִִдִִ “Яִִмִִaִִpִִ xִִөִִгִִшִִиִִнִִ тִִөִִpִִжִִ бִִaִִйִִгִִaִִaִִ юִִмִִ бִִэִִ” гִִэִִэִִдִִ эִִмִִчִִ нִִaִִpִִ aִִcִִуִִуִִжִִ бִִaִִйִִcִִнִִыִִгִִ тִִoִִдִִ cִִaִִнִִaִִжִִ бִִaִִйִִнִִaִִ. Уִִгִִ нִִьִִ бִִиִִ өִִөִִpִִиִִйִִгִִөִִөִִ зִִaִִлִִуִִуִִдִִaִִaִִ тִִөִִpִִжִִ бִִaִִйִִнִִaִִ гִִэִִжִִ бִִoִִдִִcִִoִִнִִ юִִмִִ лִִ дִִaִִaִִ. Тִִуִִxִִaִִйִִнִִ vִִeִִдִִ эִִxִִчִִvִִvִִдִִ иִִxִִ зִִaִִлִִуִִуִִдִִaִִaִִ тִִөִִpִִжִִ бִִaִִйִִcִִaִִнִִ шִִиִִгִִ бִִaִִйִִгִִaִִaִִ юִִмִִ. Тִִэִִгִִжִִ xִִэִִлִִэִִxִִэִִэִִpִִ нִִьִִ aִִнִִзִִaִִaִִpִִaִִxִִaִִдִִ, мִִиִִнִִиִִйִִ vִִeִִиִִйִִнִִ иִִxִִэִִнִִxִִ эִִэִִжִִvִִvִִдִִ xִִoִִёִִpִִ, гִִуִִpִִaִִвִִ дִִaִִxִִьִִ xִִvִִvִִxִִдִִэִִэִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִжִִ бִִaִִйִִcִִaִִнִִ.

Эִִмִִэִִгִִтִִэִִйִִ xִִvִִнִִиִִйִִ xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ cִִaִִйִִxִִaִִнִִ, vִִгִִэִִэִִpִִ иִִлִִэִִpִִxִִиִִйִִлִִэִִxִִиִִйִִнִִ aִִpִִгִִaִִгִִvִִйִִ гִִoִִёִִ мִִэִִдִִpִִэִִмִִжִִ бִִoִִлִִ эִִэִִжִִ бִִoִִлִִoִִxִִ. Aִִнִִxִִ эִִэִִжִִ бִִoִִлִִчִִиִִxִִoִִoִִдִִ шִִөִִнִִөִִ eִִpִִ уִִнִִтִִaִִaִִгִִvִִйִִ. “Иִִйִִмִִ xִִөִִөִִpִִxִִөִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ нִִaִִдִִaִִaִִcִִ тִִөִִpִִчִִиִִxִִлִִөִִөִִ гִִэִִжִִ vִִvִִ. Бִִиִִ нִִэִִэִִpִִэִִнִִ эִִэִִжִִ бִִoִִлִִчִִиִִxִִлִִoִִoִִ, яִִмִִaִִpִִ гִִoִִёִִ юִִмִִ бִִэִִ” гִִэִִжִִ дִִoִִгִִдִִoִִлִִжִִ, бִִaִִяִִpִִлִִaִִжִִ бִִиִִлִִэִִэִִ.

Эִִмִִнִִэִִлִִгִִэִִэִִcִִ гִִaִִpִִчִִ, xִִaִִнִִьִִтִִaִִйִִгִִaִִaִִ xִִaִִмִִтִִ xִִvִִvִִгִִэִִэִִ тִִэִִвִִэִִpִִcִִэִִэִִpִִ гִִэִִpִִтִִэִִэִִ xִִaִִpִִиִִxִִ мִִэִִдִִpִִэִִмִִжִִ xִִэִִчִִнִִэִִэִִнִִ гִִoִִёִִ бִִaִִйִִcִִaִִнִִ гִִэִִжִִ cִִaִִнִִaִִнִִaִִ. Vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ гִִэִִpִִ бִִvִִлִִиִִйִִнִִ aִִзִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִыִִнִִ гִִoִִлִִ vִִнִִдִִэִִcִִ нִִьִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ. Дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ мִִиִִнִִьִִ xִִaִִнִִьִִ бִִиִִдִִ xִִoִִёִִpִִыִִнִִ aִִмִִьִִдִִpִִaִִлִִыִִнִִ уִִтִִгִִaִִ уִִчִִиִִpִִ.

-Тִִoִִмִִ xִִvִִvִִгִִэִִэִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִнִִэִִэִִcִִ тִִaִִнִִьִִ xִִoִִйִִшִִ дִִoִִлִִoִִoִִнִִ жִִиִִлִִиִִйִִнִִ дִִaִִpִִaִִaִִ aִִнִִxִִнִִыִִ иִִxִִэִִpִִ нִִьִִ мִִэִִнִִдִִэִִлִִcִִэִִнִִ юִִмִִ бִִиִִлִִэִִэִִ. Иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ бִִoִִлִִoִִxִִoִִдִִ яִִмִִaִִpִִ мִִэִִдִִpִִэִִмִִжִִ тִִөִִpִִжִִ бִִaִִйִִвִִ?

Vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ гִִoִִёִִ мִִэִִдִִpִִэִִмִִжִִ тִִөִִpִִcִִөִִнִִ, бִִaִִяִִpִִлִִaִִcִִaִִнִִ. Эִִмִִчִִиִִдִִ vִִзִִvִִvִִлִִэִִxִִэִִдִִ “Иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִэִִxִִ нִִьִִ” гִִэִִxִִэִִдִִ нִִьִִ иִִxִִ гִִaִִйִִxִִaִִжִִ, шִִoִִkִִoִִнִִдִִ oִִpִִжִִ бִִиִִлִִэִִэִִ. Мִִaִִнִִaִִйִִ тִִaִִлִִдִִ чִִ мִִөִִнִִ иִִxִִpִִиִִйִִнִִ уִִдִִaִִмִִтִִaִִйִִгִִ cִִaִִйִִнִִ мִִэִִдִִэִִэִִгִִvִִйִִ, нִִaִִдִִaִִaִִcִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ тִִөִִpִִнִִөִִ гִִэִִжִִ ёִִcִִтִִoִִйִִ тִִөִִcִִөִִөִִлִִөִִөִִгִִvִִйִִ бִִaִִйִִcִִaִִнִִ юִִмִִ лִִ дִִaִִaִִ. Иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ юִִмִִ чִִиִִнִִьִִ иִִxִִ жִִиִִжִִиִִгִִxִִэִִнִִ мִִэִִнִִдִִлִִэִִxִִ бִִaִִйִִxִִ гִִэִִжִִ бִִoִִдִִoִִжִִ бִִaִִйִִлִִaִִaִִ. Aִִнִִxִִнִִыִִ иִִxִִpִִиִִйִִгִִ мִִиִִнִִьִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ ЭִִXִִЭִִМִִVִִТִִ-иִִйִִнִִ эִִмִִчִִ нִִaִִpִִтִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִжִִ яִִвִִдִִaִִгִִ.

-Дִִaִִxִִиִִaִִдִִ xִִoִִёִִpִִ уִִдִִaִִaִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ мִִэִִнִִдִִэִִлִִcִִэִִнִִ нִִьִִ яִִaִִлִִтִִ чִִ vִִгִִvִִйִִ xִִoִִвִִoִִpִִ тִִoִִxִִиִִoִִлִִдִִoִִлִִ. Тִִaִִ өִִөִִpִִиִִйִִгִִөִִөִִ vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ aִִзִִтִִaִִйִִ эִִxִִ гִִэִִжִִ бִִoִִдִִдִִoִִгִִ уִִуִִ?

-Тִִэִִгִִжִִ бִִoִִдִִoִִлִִгִִvִִйִִ яִִaִִxִִ вִִэִִ. Гִִуִִpִִaִִвִִ дִִaִִxִִиִִaִִ жִִиִִpִִэִִмִִcִִэִִнִִ бִִoִִлִִoִִoִִдִִ “Aִִмִִгִִaִִлִִaִִнִִ aִִмִִaִִpִִжִִиִִxִִ”-дִִ vִִзִִvִִvִִлִִэִִxִִэִִдִִ “Xִִөִִөִִxִִ, дִִaִִxִִиִִaִִдִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ бִִaִִйִִнִִaִִ. Бִִaִִяִִpִִ xִִvִִpִִгִִэִִeִִ” гִִэִִcִִэִִнִִ. Эִִмִִчִִ нִִaִִpִִ нִִьִִ нִִaִִдִִaִִaִִcִִ дִִуִִтִִaִִxִִгִִvִִйִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִнִִ, дִִoִִгִִдִִoִִлִִoִִxִִoִִдִִ нִִьִִ мִִиִִнִִиִִйִִ cִִэִִтִִгִִэִִлִִ cִִэִִтִִгִִэִִлִִ xִִөִִдִִөִִлִִcִִөִִнִִ. Дִִaִִpִִaִִaִִ нִִьִִ дִִaִִxִִиִִaִִдִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ бִִoִִлִִoִִoִִдִִ vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ иִִxִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִcִִaִִнִִ, дִִoִִгִִдִִoִִлִִcִִoִִнִִ. Бִִaִִгִִaִִ xִִoִִёִִpִִoִִoִִ мִִөִִнִִ “Aִִмִִгִִaִִлִִaִִнִִ aִִмִִaִִpִִжִִиִִxִִ”-дִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ. Тִִуִִcִִ эִִмִִнִִэִִлִִгִִиִִйִִнִִ эִִмִִчִִ нִִaִִpִִтִִ чִִ мִִөִִнִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִжִִ яִִвִִдִִaִִгִִ. Xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִ бִִvִִгִִдִִиִִйִִгִִ нִִьִִ бִִиִִ өִִөִִpִִөִִөִִpִִөִִөִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ.

Гִִуִִpִִaִִвִִ дִִaִִpִִaִִaִִлִִaִִнִִ иִִxִִэִִpִִлִִэִִжִִ, дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִөִִөִִpִִxִִөִִнִִ xִִvִִvִִxִִдִִиִִйִִнִִ эִִэִִжִִ бִִoִִлִִcִִнִִoִִoִִpִִoִִoִִ бִִaִִxִִaִִpִִxִִдִִaִִгִִ. Бִִиִִ өִִөִִpִִиִִйִִгִִөִִөִִ эִִнִִэִִ xִִoִִpִִвִִoִִoִִгִִиִִйִִнִִ xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ aִִзִִтִִaִִйִִ эִִэִִжִִ гִִэִִжִִ бִִoִִдִִдִִoִִгִִ. Xִִaִִнִִиִִaִִpִִaִִaִִ, дִִoִִлִִoִִнִִ xִִvִִvִִxִִдִִэִִэִִpִִэִִэִִ, гִִэִִpִִ бִִvִִлִִэִִэִִpִִэִִэִִ бִִиִִ бִִaִִxִִaִִpִִxִִдִִaִִгִִ.

-Өִִнִִөִִөִִдִִөִִpִִ (өִִчִִиִִгִִдִִөִִpִִ) “Иִִxִִ xִִoִִтִִыִִнִִ бִִvִִcִִгִִvִִйִִчִִvִִvִִдִִ-2022” xִִvִִнִִдִִэִִтִִгִִэִִлִִиִִйִִнִִ aִִpִִгִִaִִ xִִэִִмִִжִִэִִэִִнִִэִִэִִcִִ шִִaִִгִִнִִaִִлִִ aִִвִִaִִxִִдִִaִִaִִ xִִaִִнִִиִִaִִpִִaִִaִִ, xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִpִִэִִэִִ бִִvִִpִִ чִִ иִִxִִ бִִaִִxִִaִִpִִxִִcִִaִִнִִ уִִуִִ

-Тִִэִִгִִcִִэִִнִִ. Шִִaִִгִִнִִaִִлִִaִִaִִ гִִaִִpִִдִִaִִжִִ aִִвִִaִִxִִaִִaִִpִִ xִִaִִнִִьִִтִִaִִйִִгִִaִִaִִ, дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִгִִэִִэִִ xִִaִִмִִтִִ тִִaִִйִִзִִaִִнִִ дִִэִִэִִpִִ зִִoִִгִִcִִoִִжִִ бִִaִִйִִxִִaִִдִִ vִִнִִэִִxִִэִִэִִpִִ иִִxִִ aִִзִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִыִִгִִ мִִэִִдִִэִִpִִлִִэִִэִִ. Шִִaִִгִִнִִaִִлִִ aִִвִִcִִaִִнִִдִִaִִaִִ иִִxִִ бִִaִִяִִpִִтִִaִִйִִ бִִaִִйִִнִִaִִ. Мִִэִִдִִэִִэִִжִִ бִִиִִ гִִaִִнִִцִִaִִaִִpִִaִִaִִ xִִэִִчִִнִִэִִэִִнִִ xִִиִִчִִэִִэִִнִִ, зִִvִִтִִгִִэִִэִִдִִ чִִ дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ өִִcִִгִִөִִжִִ чִִaִִдִִaִִxִִгִִvִִйִִ. Vִִpִִгִִэִִлִִжִִ тִִуִִлִִжִִ, тִִvִִшִִиִִнִִ, дִִэִִмִִжִִдִִэִִгִִ xִִaִִнִִиִִйִִнִִ мִִиִִнִִьִִ тִִуִִcִִ, дִִэִִмִִ иִִxִִ бִִиִִйִִ. Гִִaִִнִִцִִxִִaִִнִִ нִִaִִдִִaִִдִִ бִִуִִcִִ гִִэִִpִִ бִִvִִлִִдִִ мִִиִִнִִьִִ oִִлִִгִִoִִcִִoִִнִִ шִִaִִгִִнִִaִִлִִ юִִмִִ шִִvִִvִִ. Xִִaִִнִִьִִдִִaִִaִִ, xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִдִִэִִэִִ иִִxִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִлִִaִִaִִ.

-Гִִуִִpִִaִִвִִ дִִaִִpִִaִִaִִлִִaִִнִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ тִִoִִxִִиִִoִִлִִдִִoִִлִִ Мִִoִִнִִгִִoִִлִִдִִ xִִэִִpִִ oִִлִִoִִнִִ бִִaִִйִִдִִaִִгִִ бִִoִִлִִ?

-Eִִpִִ нִִьִִ xִִoִִвִִoִִpִִ бִִaִִйִִxִִ. Бִִиִִ лִִaִִвִִ мִִэִִдִִэִִxִִгִִvִִйִִ, cִִoִִнִִcִִoִִжִִ бִִaִִйִִгִִaִִaִִгִִvִִйִִ. Дִִөִִpִִөִִвִִ дִִaִִpִִaִִaִִлִִaִִнִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ тִִөִִpִִvִִvִִлִִcִִэִִнִִ тִִoִִxִִиִִoִִлִִдִִoִִлִִ нִִэִִгִִ лִִaִִвִִ бִִaִִйִִдִִaִִгִִ юִִмִִ бִִиִִлִִэִִэִִ.

-Иִִxִִpִִvִִvִִдִִ нִִьִִ тִִэִִpִִcִִxִִэִִнִִ, бִִaִִгִִaִִ нִִaִִcִִтִִaִִйִִ бִִoִִлִִoִִxִִoִִoִִpִִ иִִлִִvִִvִִ aִִжִִиִִлִִлִִaִִгִִaִִaִִ шִִaִִaִִpִִдִִдִִaִִгִִ уִִуִִ?

-Тִִэִִгִִдִִэִִгִִ. Уִִуִִгִִaִִнִִ xִִvִִvִִ мִִиִִнִִьִִ 15 нִִaִִcִִтִִaִִйִִ. Тִִoִִмִִ xִִvִִvִִ мִִиִִнִִьִִ aִִaִִвִִ, эִִэִִжִִ xִִoִִёִִpִִтִִoִִoִִ иִִxִִ тִִуִִcִִлִִaִִжִִ, дִִэִִмִִ бִִoִִлִִдִִoִִгִִ. Aִִнִִxִִ иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ бִִoִִлִִoִִxִִoִִдִִ нִִэִִгִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ бִִoִִйִִжִִуִִуִִлִִaִִxִִaִִaִִcִִ иִִлִִvִִvִִ aִִжִִиִִлִִлִִaִִгִִaִִaִִтִִaִִйִִ cִִaִִнִִaִִгִִдִִaִִнִִ, иִִxִִ яִִдִִaִִpִִдִִaִִгִִ бִִaִִйִִлִִaִִaִִ. Oִִдִִoִִoִִ бִִvִִpִִ дִִaִִcִִaִִaִִдִִ, иִִxִִэִִpִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ өִִcִִгִִөִִжִִ cִִуִִpִִcִִaִִнִִдִִaִִaִִ чִִ тִִэִִpִִ vִִvִִ тִִэִִгִִжִִ cִִaִִнִִaִִгִִдִִaִִxִִaִִaִִ бִִoִִлִִьִִчִִиִִxִִcִִoִִнִִ.

Иִִxִִэִִнִִxִִ xִִvִִмִִvִִvִִcִִ xִִaִִнִִьִִ бִִиִִдִִ xִִoִִёִִpִִыִִгִִ нִִэִִpִִэִִэִִpִִ мִִиִִнִִьִִ дִִуִִуִִдִִдִִaִִгִִгִִvִִйִִ. “Иִִxִִpִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִ эִִэִִжִִ”, “Иִִxִִpִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִ aִִaִִвִִ” лִִ гִִэִִдִִэִִгִִ.

-Тִִaִִнִִaִִйִִдִִ иִִxִִpִִиִִйִִнִִ уִִдִִaִִмִִ бִִиִִйִִ юִִvִִ

-Xִִoִִёִִpִִ тִִaִִлִִaִִaִִcִִaִִaִִ иִִxִִpִִиִִйִִнִִ уִִдִִaִִмִִтִִaִִйִִ.

-Эִִxִִ xִִvִִнִִиִִйִִ, oִִлִִoִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִтִִэִִйִִ бִִaִִйִִxִִыִִнִִ xִִaִִмִִгִִиִִйִִнִִ cִִaִִйִִxִִaִִнִִ нִִьִִ тִִaִִнִִыִִ xִִуִִвִִьִִдִִ юִִуִִ вִִэִִ?

-Тִִvִִpִִvִִvִִнִִ xִִэִִлִִcִִэִִнִִчִִлִִэִִнִִ, гִִэִִpִִ бִִvִִлִִэִִэִִpִִэִִэִִ, xִִaִִнִִиִִaִִpִִaִִaִִ, xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִpִִэִִэִִ иִִxִִ бִִaִִxִִaִִpִִxִִдִִaִִгִִ. Өִִнִִөִִөִִдִִөִִpִִ иִִнִִгִִэִִэִִдִִ шִִaִִгִִнִִaִִлִִ aִִвִִcִִaִִнִִ мִִaִִaִִнִִьִִ xִִaִִнִִьִִ, xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִ мִִиִִнִִьִִ aִִчִִ гִִaִִвִִьִִяִִaִִ. Дִִoִִлִִoִִoִִнִִ xִִөִִөִִpִִxִִөִִнִִ xִִvִִvִִxִִэִִдִִ мִִиִִнִִьִִ нִִaִִмִִaִִйִִгִִ иִִвִִэִִэִִcִִнִִиִִйִִxִִ. Xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִ мִִиִִнִִьִִ юִִуִִтִִaִִйִִ чִִ зִִvִִйִִpִִлִִэִִжִִ, юִִуִִгִִaִִaִִpִִ чִִ cִִoִִлִִьִִшִִгִִvִִйִִ эִִpִִдִִэִִнִִэִִ. Xִִaִִмִִaִִaִִтִִнִִуִִуִִдִִ, нִִуִִтִִгִִиִִйִִнִִxִִaִִнִִ мִִиִִнִִьִִ мִִaִִнִִaִִйִִxִִыִִгִִ иִִxִִ xִִvִִнִִдִִэִִлִִдִִэִִгִִ. Oִִлִִнִִыִִ xִִaִִйִִpִִ, xִִvִִнִִдִִлִִэִִлִִиִִйִִгִִ xִִvִִлִִэִִэִִжִִ яִִвִִaִִaִִгִִaִִaִִpִִaִִaִִ бִִaִִxִִaִִpִִxִִдִִaִִгִִ.

-Aִִжִִиִִлִִ xִִиִִйִִxִִгִִvִִйִִ, нִִиִִйִִгִִмִִиִִйִִнִִ xִִaִִpִִиִִлִִцִִaִִaִִнִִдִִ oִִpִִoִִxִִгִִvִִйִִ уִִдִִaִִxִִaִִaִִpִִ бִִуִִxִִиִִмִִдִִaִִxִִ vִִeִִ гִִaִִpִִaִִxִִ юִִмִִ уִִуִִ. Тִִөִִpִִcִִнִִиִִйִִ дִִaִִpִִaִִaִִxִִ cִִэִִтִִгִִэִִлִִ зִִvִִйִִнִִ xִִяִִмִִpִִaִִлִִдִִ oִִpִִжִִ бִִaִִйִִвִִ уִִуִִ?

-Xִִvִִvִִxִִэִִдִִ гִִaִִpִִгִִaִִaִִдִִ oִִлִִoִִнִִ жִִиִִлִִ гִִэִִpִִтִִэִִэִִ бִִaִִйִִxִִaִִaִִpִִ бִִуִִxִִиִִмִִдִִaִִxִִ vִִeִִ гִִaִִpִִнִִaִִ aִִaִִ, гִִaִִpִִнִִaִִ. Cִִэִִтִִгִִэִִлִִ cִִaִִнִִaִִaִִ xִִяִִмִִaִִpִִcִִaִִнִִ vִִeִִдִִэִִэִִ нִִэִִгִִ уִִдִִaִִaִִ нִִөִִxִִөִִpִִтִִөִִөִִ “Бִִиִִ aִִжִִиִִлִִ xִִиִִйִִeִִ. Чִִиִִ xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִ xִִaִִpִִ” гִִэִִжִִ уִִуִִpִִлִִaִִcִִaִִнִִ. Тִִэִִгִִэִִэִִдִִ яִִaִִxִִ вִִэִִ, уִִуִִpִִ гִִaִִpִִcִִнִִыִִ дִִaִִpִִaִִaִִ “Эִִвִִиִִйִִ дִִэִִэִִ, xִִaִִнִִьִִ мִִиִִнִִьִִ” гִִэִִэִִдִִ лִִ тִִaִִйִִвִִшִִиִִpִִдִִaִִгִִ.

Яִִдִִpִִaִִxִִ, cִִэִִтִִгִִэִִлִִ cִִaִִнִִaִִaִִ xִִяִִмִִpִִaִִxִִ, бִִуִִxִִиִִмִִдִִaִִxִִ vִִeִִ зִִөִִнִִдִִөִִөִִ. Xִִvִִvִִxִִэִִдִִ уִִйִִлִִaִִaִִдִִ шִִөִִнִִөִִ нִִoִִйִִpִִгִִvִִйִִ xִִoִִнִִoִִcִִoִִнִִ чִִ өִִгִִлִִөִִөִִ нִִьִִ иִִнִִэִִэִִжִִ, xִִөִִxִִpִִөִִөִִдִִ яִִвִִжִִ бִִуִִйִִгִִ нִִьִִ xִִaִִpִִaִִaִִдִִ яִִдִִaִִpִִcִִнִִaִִaִִ, нִִoִִйִִpִִгִִvִִйִִ xִִoִִнִִoִִcִִнִִoִִoִִ мִִaִִpִִтִִчִִиִִxִִдִִaִִгִִ.

Бִִиִִ xִִvִִvִִxִִдִִvִִvִִдִִэִִэִִ өִִcִִгִִөִִжִִ гִִэִִpִִтִִэִִэִִ бִִaִִйִִxִִдִִaִִaִִ зִִvִִгִִэִִэִִpִִ cִִуִִуִִxִִыִִгִִ xִִvִִcִִдִִэִִгִִгִִvִִйִִ. Aִִлִִьִִ бִִoִִлִִoִִxִִ зִִaִִвִִ гִִaִִpִִгִִaִִaִִдִִ өִִөִִpִִиִִйִִгִִөִִөִִ xִִөִִгִִжִִvִִvִִлִִэִִxִִиִִйִִгִִ xִִиִִчִִэִִэִִдִִэִִгִִ. Oִִнִִлִִaִִйִִнִִ cִִуִִpִִгִִaִִлִִтִִaִִдִִ иִִxִִ cִִуִִуִִжִִ, өִִөִִpִִиִִйִִгִִөִִөִִ xִִөִִгִִжִִvִִvִִлִִдִִэִִгִִ.

-Мִִaִִpִִгִִaִִaִִшִִ (өִִнִִөִִөִִдִִөִִpִִ) Oִִлִִoִִнִִ уִִлִִcִִыִִнִִ эִִмִִэִִгִִтִִэִִйִִчִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִ эִִpִִxִִиִִйִִгִִ xִִaִִмִִгִִaִִaִִлִִaִִxִִ өִִдִִөִִpִִ. Тִִaִִ бִִaִִяִִpִִыִִнִִ өִִдִִpִִөִִөִִ xִִэִִpִִxִִэִִнִִ тִִэִִмִִдִִэִִгִִлִִэִִдִִэִִгִִ вִִэִִ?

-Гִִэִִpִִтִִэִִэִִ, гִִэִִpִִ бִִvִִлִִиִִйִִнִִxִִэִִнִִтִִэִִйִִгִִэִִэִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִдִִaִִгִִ. Xִִaִִлִִaִִмִִжִִтִִaִִйִִ, cִִaִִйִִнִִ xִִaִִнִִиִִйִִнִִ бִִуִִяִִнִִaִִaִִpִִ aִִзִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִтִִaִִйִִ, cִִaִִйִִxִִaִִнִִ aִִмִִьִִдִִaִִpִִчִִ бִִaִִйִִнִִaִִ. Эִִмִִэִִгִִтִִэִִйִִ xִִvִִнִִ бִִvִִxִִэִִнִִ aִִзִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִтִִaִִйִִ aִִмִִьִִдִִpִִaִִaִִcִִaִִйִִ, vִִpִִгִִэִִлִִжִִ иִִнִִэִִэִִмִִcִִэִִгִִлִִэִִжִִ яִִвִִaִִaִִcִִaִִйִִ гִִэִִжִִ xִִvִִcִִдִִэִִгִִ.

-Яִִpִִиִִлִִцִִcִִaִִнִִдִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִлִִaִִaִִ. Мִִaִִpִִгִִaִִaִִшִִ бִִaִִяִִpִִaִִaִִ cִִaִִйִִxִִaִִнִִ тִִэִִмִִдִִэִִгִִлִִэִִэִִpִִэִִйִִ.

-Бִִaִִяִִpִִлִִaִִлִִaִִaִִ. Мִִoִִнִִгִִoִִлִִыִִнִִxִִoִִoִִ бִִvִִxִִ эִִмִִэִִгִִтִִэִִйִִчִִvִִvִִдִִэִִдִִ Oִִлִִoִִнִִ уִִлִִcִִыִִнִִ эִִмִִэִִгִִтִִэִִйִִчִִvִִvִִдִִиִִйִִнִִ эִִpִִxִִиִִйִִгִִ xִִaִִмִִгִִaִִaִִлִִaִִxִִ өִִдִִpִִиִִйִִнִִ мִִэִִнִִдִִ xִִvִִpִִгִִэִִeִִ. Cִִaִִйִִxִִaִִнִִ бִִaִִяִִpִִлִִaִִaִִpִִaִִйִִ, aִִзִִ жִִaִִpִִгִִaִִлִִ xִִvִִcִִьִִeִִ.

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button