Өгүүллэг

Мִаִнִьִ эִрִ аִлִсִыִнִ тִэִэִвִэִрִтִ яִвִаִхִаִаִрִаִаִ аִрִаִвִ хִоִрִьִ хִоִнִоִгִоִоִрִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִхִгִүִйִ Эִнִэִ үִеִэִрִ эִхִнִэִрִ нִьִ хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִнִ гִэִрִ оִрִнִыִ аִжִиִлִтִаִйִ зִуִуִрִаִлִдִаִнִаִ Гִэִвִчִ дִаִвִгִүִйִ цִаִрִаִйִлִаִгִ, дִуִрִ тִаִчִаִаִлִ иִхִтִэִйִ эִхִнִэִрִ нִьִ тִүִүִнִиִйִгִ аִрִаִвִ хִоִрִьִ хִоִнִоִгִоִоִрִ тִэִэִвִэִрִтִ яִвִсִаִнִ хִоִйִгִуִуִрִ эִрִ хִүִнִ мִөִрִөִөִсִөִхִ бִиִеִ сִэִтִгִэִлִэִэִ бִаִрִьִжִ дִиִйִлִсִэִнִгִүִйִ…

Хִуִлִгִаִйִ хִиִйִжִ яִвִаִаִдִ аִмִьִ тִаִвִьִсִаִнִ зִоִлִгִүִйִ яִвִдִаִлִ Хִүִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִдִ оִрִшִдִоִгִ хִаִмִгִиִйִнִ аִйִмִшִиִгִтִ зִүִйִлִиִйִнִ нִэִгִ бִоִлִ хִаִрִдִлִаִгִаִ 1930-аִаִдִ оִнִыִ үִеִиִйִнִ аִйִмִшִиִгִтִ хִаִрִдִлִаִгִаִ оִлִоִнִ мִяִнִгִаִнִ хִүִнִиִйִ цִуִсִыִгִ уִрִсִгִаִсִаִнִ Үִүִнִэִэִсִ гִаִдִнִаִ эִхִнִэִрִ, нִөִхִрִиִйִнִ хִаִрִдִаִлִтִ гִэִжִ нִэִгִ аִйִхִтִаִрִ юִмִ бִиִйִ Иִйִмִэִрִхִүִүִ хִаִрִдִаִлִтִуִуִдִ цִуִсִаִнִ мִөִрִ тִаִтִуִуִлִжִ бִаִйִсִаִнִ нִьִ цִөִөִнִгִүִйִ 1970-аִаִдִ оִнִыִ үִеִдִ Уִлִаִаִнִбִаִаִтִаִрִ хִоִтִоִдִ Хִаִйִдִаִвִ хִэִмִэִэִхִ жִоִлִоִоִчִ эִрִ эִхִнִэִрִ хִүִүִхִдִиִйִнִ хִаִмִтִ эִлִбִэִгִ хִаִнִгִаִлִуִуִнִ аִмִьִдִаִрִдִаִгִ бִаִйִжִ

Мִаִнִьִ эִрִ аִлִсִыִнִ тִэִэִвִэִрִтִ яִвִаִхִаִаִрִаִаִ аִрִаִвִ хִоִрִьִ хִоִнִоִгִоִоִрִ гִэִрִтִэִэִ иִрִэִхִгִүִйִ Эִнִэִ үִеִэִрִ эִхִнִэִрִ нִьִ хִэִдִэִнִ хִүִүִхִдִэִэִ хִаִрִаִнִ гִэִрִ оִрִнִыִ аִжִиִлִтִаִйִ зִуִуִрִаִлִдִаִнִаִ Гִэִвִчִ дִаִвִгִүִйִ цִаִрִаִйִлִаִгִ, дִуִрִ тִаִчִаִаִлִ иִхִтִэִйִ эִхִнִэִрִ нִьִ тִүִүִнִиִйִгִ аִрִаִвִ хִоִрִьִ хִоִнִоִгִоִоִрִ тִэִэִвִэִрִтִ яִвִсִаִнִ хִоִйִгִуִуִрִ эִрִ хִүִнִ мִөִрִөִөִсִөִхִ бִиִеִ сִэִтִгִэִлִэִэִ бִаִрִьִжִ дִиִйִлִсִэִнִгִүִйִ

Тִөִдִөִлִгִүִйִ тִэִрִ Дִоִрִжִсִүִрִэִнִ хִэִмִэִэִхִ зִаִлִуִуִтִаִйִ яִнִаִгִ аִмִрִаִгִиִйִнִ хִаִрִьִцִаִаִтִаִйִ бִоִлִжִэִэִ Үִүִнִиִйִгִ хִөִдִөִөִ хִэִэִрִ жִоִлִоִоִ мִуִшִгִиִнִ тִоִсִтִоִйִ хִуִтִгִаִлִдִаִжִ яִвִаִаִ хִөִөִрִхִиִйִ нִөִхִөִрִ нִьִ яִаִхִиִнִ мִэִдִэִхִ бִиִлִэִэִ Гִэִвִчִ эִрִ хִүִнִ бִоִлִсִоִнִ хִоִйִнִоִ мִаִнִьִ хִаִшִиִрִ чִ гִэִсִэִнִ эִнִдִ тִэִнִдִ гִаִнִцִ хִоִёִрִ хִүִүִхִэִнִтִэִйִ бִоִлִчִиִхִоִжִ Еִрִ нִьִ өִөִрִөִөִ гִэִмִтִэִйִ хִүִнִ лִ хִаִрִдִаִмִтִгִаִйִ бִаִйִдִаִгִиִйִгִ сִэִтִгִэִлִ сִуִдִлִаִаִчִиִдִ оִлִжִ тִоִгִтִоִоִсִоִнִ бִаִйִдִаִгִ

Хִаִйִдִаִвִ жִоִлִоִоִчִиִйִгִ нִэִгִ уִдִаִаִ аִлִсִыִнִ тִэִэִвִэִрִтִ яִвִаִаִдִ иִрִэִхִэִдִ бִаִгִаִ хִүִүִ нִьִ “Аִаִвִ аִаִ, тִаִнִыִгִ эִзִгִүִйִ хִоִйִгִуִуִрִ мִаִнִаִйִдִ Дִоִоִёִоִ аִхִ бִаִйִнִгִаִ иִрִжִ хִоִнִоִдִоִгִ Нִаִдִаִдִ дִаִнִдִаִаִ чִиִхִэִрִ өִгִдִөִгִ” гִэִэִдִ хִэִлִчִиִхִэִжִ Эִнִэִ үִгִиִйִгִ тִөִрִөִлִхִиִйִнִ хִаִрִтִаִйִ Хִаִйִдִаִвִ сִоִнִсִоִоִдִ уִлִаִнִгִаִсִаִнִ гִаִлִзִуִуִрִчִ эִхִнִэִрִэִэִ шִуִуִдִ лִ нִүִдִэִжִ гִаִрִчִэִэִ Аִйִжִ шִиִрִвִэִэִтִсִэִнִ эִхִнִэִрִ нִьִ нִуִуִцִ аִмִрִаִгִаִаִ Дִаִрִхִаִнִдִ бִаִйִдִаִгִ гִэִжִ хִуִдִлִаִаִ хִэִлִжִ бִаִйִжִ мִуִнִаִгִ хִаִрִтִаִйִ,

мִуִнִдִаִгִ бִяִрִтִаִйִ нִөִхִрִиִйִгִөִөִ нִэִгִ юִмִ аִрִгִаִлִсִаִнִ бִаִйִнִаִ Гִэִсִэִнִ чִ Хִаִйִдִаִвִ аִрִгִаִаִ бִаִрִсִаִнִдִаִаִ тִэִэִвִэִрִтִ чִ яִвִаִлִгִүִйִ хִэִдִэִнִ хִоִнִоִгִоִоִрִ эִхִнִэִрִэִэִ сִаִхִиִнִ сִуִуִжִэִэִ Еִрִ нִьִ хִаִрִ иִхִтִэִйִ эִрִ хִүִнִ эִхִнִэִрִэִэִ нִуִуִцִ аִмִрִаִгִтִаִйִ гִэִдִгִиִйִгִ мִэִдִмִэִгִцִ дִаִрִаִмִтִаִнִдִ оִрִдִоִгִ тִаִлִ бִиִйִ Нִэִгִ өִдִөִрִ зִүִүִнִ аִйִмִгִуִуִдִаִдִ өִвִсִ хִүִрִгִүִүִлִэִхִэִэִрִ Хִаִйִдִаִвִыִгִ бִаִаִзִаִаִсִ нִьִ дִуִуִдִжִэִэִ Тִөִдִөִлִгִүִйִ тִэִрִ аִлִсִыִнִ цִуִвִаִаִнִдִ гִаִрִаִхִаִаִрִ бִоִлִжִ

Тִуִхִаִйִнִ үִеִдִ уִлִсִыִнִ чִуִхִаִлִ аִжִлִаִаִсִ хִоִйִшִ сִуִуִхִ эִрִхִ хִэִнִдִ чִ бִаִйִдִаִгִгִүִйִ бִаִйִлִаִаִ “Өִөִ, бִиִ зִаִвִхִаִйִ эִхִнִэִрִэִэִ өִөִрִ хִүִнִтִэִйִ яִвִаִлִдִуִуִлִаִхִгִүִйִнִ тִуִлִдִ гִэִрִэִэִ сִаִхִиִжִ сִуִуִнִаִ” гִэִжִ хִэִлִэִлִтִэִйִ нִьִ бִиִшִ Жִоִлִоִоִчִ Хִаִйִдִаִвִ ёִсִтִоִйִ лִ нִөִгִөִөִ зִөִвִ хִаִрִжִ иִнִэִэִжִ, бִуִрִуִуִ хִаִрִжִ уִйִлִнִаִ гִэִгִчִэִэִрִ эִхִнִэִрִтִэִэִ бִаִаִхִаִнִ ёִсִ сִуִрִтִаִхִуִуִнִыִ зִөִвִлִөִгִөִөִ хִаִйִрִлִаִаִдִ зִүִүִнִ аִйִмִаִгִ рִуִуִ өִвִсִ аִчִаִаִлִаִаִдִ хִөִдִөִлִсִөִнִ бִаִйִнִаִ

Хִаִрִиִнִ эִнִэִ хִоִоִрִоִнִдִ эִхִнִэִрִ нִьִ бִуִрִуִуִ зִүִйִлִ хִиִйִжִ бִаִйִсִаִнִаִаִ оִйִлִгִоִоִдִ Дִоִрִжִсִүִрִэִнִ хִэִмִэִэִхִ нִуִуִцִ аִмִрִаִгִаִаִсִаִаִ хִоִлִбִоִоִгִоִоִ тִаִсִаִлִжִэִэִ Хִаִйִдִаִвִ зִүִүִнִ аִйִмִгִуִуִдִ рִуִуִ аִрִаִвִ гִаִрִуִйִ хִоִнִоִгִ яִвִжִ иִрִэִэִдִ шִөִнִөִ дִуִнִдִыִнִ үִеִдִ бִаִаִзִ дִэִэִрִэִэִ мִаִшִиִнִаִаִ тִаִвִьִчִиִхִаִаִдִ бִуִшִуִуִхִаִнִ лִ гִэִрִ лִүִүִгִэִэִ тִаִвִаִрִгִаִсִаִнִ бִаִйִнִаִ Эִнִэִ үִеִдִ тִүִүִнִиִйִ сִэִтִгִэִлִдִ мִөִнִөִөִхִ лִ сִэִвִтִэִжִ гִүִйִцִсִэִнִ хִаִрִ хִоִрִыִнִ сִэִтִгִэִлִ нִьִ бִуִцִаִлִжִ

“Чִаִмִаִйִгִ бִиִ тִэִрִ мִуִуִ хִаִрִ юִмִтִаִйִ чִиִнִьִ цִуִгִ хִаִлִуִуִнִ хִөִнִжִиִлִдִ тִаִрִвִаִлִзִаִжִ бִаִйִхִаִдִ чִиִнִьִ дִаִвִхִиִаִдִ оִрִоִхִоִоִ мִуִуִхִаִнִ мִэִдִнִэִ эִэִ” гִэִжִ бִоִдִоִжִ яִвִжִэִэִ Тִэִгִэִхִдִэִэִ бִүִрִ мִаִшִиִнִыִхִаִаִ хִаִмִгִиִйִнִ тִоִмִ тִүִлִхִүִүִрִ бִоִлִоִхִ 27-гִиִйִнִ тִүִлִхִүִүִрִиִйִгִ хִаִнִцִуִйִлִаִаִдִ шִөִнִөִ дִөִлִөִөִрִ сִэִмִхִэִнִ гִэִтִсִэִэִрִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ гִаִдִаִаִ иִрִсִэִнִ бִаִйִнִаִ Тִэִгִтִэִлִ өִмִнִөִөִсִ нִьִ хִаִшִаִаִ дִаִвִаִаִдִ нִэִгִ хִүִнִ бִуִуִжִ бִаִйִгִаִаִ хִаִрִаִгִдִжִэִэִ

Хִаִрִдִлִаִгִыִнִ хִаִрִ сִаִлִхִиִнִдִ аִвִтִсִаִнִ жִоִлִоִоִчִ эִрִ чִ өִнִөִөִхִ шִөִнִиִйִнִ гִиִйִчִнִиִйִ тִоִлִгִоִйִ рִуִуִ тִоִмִ гִэִэִчִиִйִнִ тִүִлִхִүִүִрִэִэִрִ бִуִуִлִгִаִжִ оִрִхִиִоִдִ гִэִрִиִйִнִхִэִэִ хִаִаִлִгִыִгִ уִгִзִ тִаִтִаִаִдִ яִвִжִ оִрִтִоִлִ эִхִнִэִрִ нִьִ “Юִуִ бִоִлִоִвִ оִоִ Чִиִ яִаִгִаִаִдִ хִаִаִлִгִаִнִыִ тִүִгִжִэִэִ эִвִдִэִэִдִ оִрִжִ иִрִжִ бִаִйִгִаִаִ юִмִ бִэִ Чִиִмִэִэִ өִгִөִхִөִдִ яִаִдִаִгִ юִмִ бִэִ гִэִсִэִэִрִ бִоִсִчִ иִрִсִэִнִ бִаִйִнִаִ

Хִаִрִиִуִдִ нִьִ Хִаִйִдִаִвִ “Аִаִ, тִиִйִмִ бִиִйִ Гִэִмִгִүִйִ цִаִрִаִйִлִаִаִдִ гִаִнִцִаִаִрִаִаִ хִэִвִтִэִжִ бִаִйִдִаִгִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ Чִиִнִиִйִ нִуִуִцִ аִмִрִаִгִиִйִгִ бִиִ сִаִяִ гִаִдִаִаִ цִоִхִиִоִдִ уִнִаִгִаִчִиִхִлִаִаִ Оִдִоִоִ чִаִмִаִйִгִ… гִэִэִдִ шִуִуִдִ лִ эִхִнִэִрִэִэִ бִаִлִбִаִжִ гִаִрִчִэִэִ Эִхִнִэִрִ нִьִ тִүִүִнִдִ зִоִдִуִуִлִжִ бִаִйִхִдִаִаִ “Юִуִнִ нִуִуִцִ аִмִрִаִгִ вִэִ Эִнִдִ яִмִаִрִ чִ хִүִнִ бִаִйִхִгִүִйִ Чִиִ хִаִшִаִаִнִыִ гִаִдִаִаִ яִвִжִ бִаִйִсִаִнִ гִэִмִгִүִйִ хִүִнִиִйִгִ цִоִхִиִоִдִ уִнִаִгִаִчִиִхִсִаִнִ юִмִ бִиִшִ үִүִ Аִлִиִвִ хִоִёִуִлִаִаִ гִаִрִчִ хִаִрִьִяִ! гִэִжִ уִчִиִрִлִаִжִ аִмִжִсִаִнִ бִаִйִнִаִ

Эִнִэִ үִгִэִнִдִ Хִаִйִдִаִвִыִнִ хִаִрִ хִоִрִыִнִ сִэִтִгִэִлִ жִаִаִхִаִнִ зִөִөִлִөִрִчִ “Чִиִ сִаִяִ юִуִ яִрִьִчִиִхִаִвִ аִаִ Аִлִиִвִ гִаִрִьִяִ Чִаִмִаִйִгִ тִэִрִ нִуִуִцִ аִмִрִаִгִтִаִйִ чִиִнִьִ нִүִүִрִэִлִдִүִүִлִьִеִ” гִэִэִдִ эִхִнִэִрִэִэִ чִиִрִчִ гִуִлִдִрִаִаִдִ гִаִдִаִгִшִ гִаִрִсִаִнִ бִаִйִнִаִ Гִэִвִчִ 27-гִиִйִнִ тִоִмִ тִүִлִхִүִүִрִэִэִрִ тִаִрִхִиִ рִуִуִгִаִаִ хִүִчִтִэִйִ цִоִхִиִуִлִсִаִнִ шִөִнִиִйִнִ гִиִйִчִиִнִ аִлִьִ хִэִдִиִйִнִ аִмִьִсִгִаִлִ хִуִрִаִаִсִаִнִ бִаִйִхִ нִьִ тִэִрִ

Тִүִүִнִиִйִ хִаִжִуִуִдִ шִуִуִдִаִйִтִаִйִ мִаִхִ, гִуִрִиִлִ бִаִйִхִыִгִ хִаִрִаִаִдִ Хִаִйִдִаִвִ сִаִяִ лִ уִчִрִыִгִ оִйִлִгִоִжִэִэִ Тִэִрִбִэִэִрִ “Яִаִдִаִгִ бִиִлִэִэִ, бִиִ хִүִнִ аִлִчִиִхִлִаִаִ Эִнִэִ чִиִнִьִ мִаִнִаִйִ аִмִбִаִаִрִаִаִсִ мִаִхִ хִуִлִгִаִйִлִжִ яִвִсִаִнִ хִүִнִ бִаִйִнִаִ шִүִүִ дִэִэִ Оִдִоִоִ яִаִхִ вִэִ! гִэִжִ иִрִэִэִдִ лִ уִйִлִаִнִ дִуִуִлִжִэִэִ Тִэִгִэִэִдִ эִхִнִэִрִтִэִйִгִэִэִ хִуִйִвִаִлִдִаִаִдִ хִуִлִгִаִйִчִиִйִнִ цִоִгִцִоִсִыִгִ хִаִшִаִаִнִдִаִаִ оִрִуִуִлִаִаִдִ нִүִхִ уִхִаִжִ бִуִлִаִхִаִаִрִ шִиִйִдִсִэִнִ бִаִйִнִаִ

Гִэִвִчִ тִэִрִ дִаִрִуִйִдִаִаִ лִ сִаִнִаִаִгִаִаִ өִөִрִчִиִлִжִ “Үִгִүִйִ эִэִ, иִнִгִэִжִ бִоִлִоִхִгִүִйִ Хִүִнִ аִлִсִаִнִ хִүִнִ хִэִзִэִэִ нִэִгִэִнִ цִаִгִтִ бִаִрִиִгִдִдִаִгִ юִмִ гִэִсִэִнִ Еִрִөִөִсִөִөִ сִэִрִгִиִйִлִэִхִэִдִ үִнִэִнִ уִчִрִаִаִ мִэִдִэִгִдִэִеִ Тִаִлִиִйִгִаִаִчִ өִөִрִөִөִ бִуִрִуִуִтִаִйִ Эִнִэִ хִүִнִ хִуִлִгִаִйִ хִиִйִжִ яִвִаִаִдִ нִаִдִаִдִ сִаִнִаִмִсִаִрִгִүִйִ аִлִуִуִлִсִаִнִ бִоִлִоִхִоִоִрִ бִиִ өִрִшִөִөִгִдִөִжִ мִэִдִнִэִ” гִэִжִ аִрִгִаִгִүִйִ лִ зִөִвִөִөִрִ сִэִтִгִэִэִдִ цִаִгִдִаִаִдִ хִаִнִдִсִаִнִ гִэִдִэִгִ

Мִаִнִьִ эִрִ аִрִгִаִгִүִйִ хִаִмִгִаִаִлִаִлִтִ хִэִтִрִүִүִлִсִэִнִ гִэִдִтִэִэִрִ тִэִнִсִэִнִ хִаִрִгִаִлִзִаִхִ яִлִ аִвִсִаִнִ гִэִхִ бִөִгִөִөִдִ зִоִлִгִүִйִгִэִэִрִ хִэִлִмִэִгִдִэִжִ хִоִхִиִрִсִоִнִ цִаִаִдִ хִуִлִгִаִйִчִ нִьִ өִмִнִөִ нִьִ уִдִаִаִ дִаִрִаִаִ бִуִсִдִыִнִ эִдִ зִүִйִлִ хִуִлִгִаִйִлִжִ оִрִоִнִ шִоִрִоִнִдִ оִрִжִ бִаִйִсִаִнִ зִаִсִаִрִшִгִүִйִ эִтִгִэִэִдִ бִаִйִжִэִэִ Нִэִгִ ёִсִоִнִдִоִоִ хִуִлִгִаִйִчִиִйִнִ хִоִхִьִ бִоִлִжִ, Хִаִйִдִаִвִ аִвִрִаִгִдִсִаִнִ бִаִйִнִаִ Уִхִаִаִнִгִүִйִ хִаִрִдִаִлִтִ гִэִдִэִгִ иִйִмִ лִ аִюִуִлִтִаִйִ…

Related Articles

Leave a Reply

 АНХААР!

Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй.

Back to top button